Jagiellonian University Repository

Stosunki polsko-włoskie po 1989 roku

pcg.skipToMenu

Stosunki polsko-włoskie po 1989 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.contributor.author Nagórny, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:26:07Z
dc.date.available 2020-07-14T21:26:07Z
dc.date.submitted 2011-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171433
dc.subject.other stosunki polsko-włoskie, miasta bliźniacze, relacje gospodarcze, współpraca polityczna, współpraca kulturalna pl
dc.title Stosunki polsko-włoskie po 1989 roku pl
dc.title.alternative Polish - Italian relations after 1989 pl
dc.type master pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to present the relations between the Polish and Italians over the last 20 years and highlight certain aspects, according to the authors deserve special attention. In this work were presented issues concerning political, economic and cultural, since 1989 Topics in this work were not yet too often discussed. The Polish-language publications, particularly noteworthy is the publication of "Polish-Italian relations in the years 1945 - 1989" Grażyna Bernatowicz, published by the Polish Institute of International Affairs, and the "Polish - Italian in the years 1945 - 1975," Stefan Rudnik. Also useful were: newspaper articles, statistics, and above all Internet sources. Due to the lack of monographs on the period after 1989, an important and rich source of social, economic and political both countries have been newspaper articles in scientific journals like "International Affairs", "Yearbook of Polish Foreign Policy" or "Polish International Affairs ". In the first chapter examines the post-war period full of contradictions. After 1945, the consistent development of the relationship progressed, however, terminated the suspension of relations between countries with different "systems of socio - economic, including relations between the Polish and Italians." Also re-development of economic relations in the eighties, based on repeated visits to the political, was stopped by the deteriorating internal situation in Polish. In the second section was analyzed Treaty of Friendship and Cooperation between the Republic of Polish and the Italian Republic concluded in 1991, which was the result of the changes that have occurred at this time in Poland. The Treaty has been eliminated the previous obstacles inhibiting further development of relations between countries. In this chapter, the author characterized the position of Italy to the adoption of Polish to the EU. Chapter three is characterized by economic cooperation between the countries after 1989, where the two parts were presented relations between the two countries. Polish - Italian relations have developed very well, largely thanks to a long tradition of cooperation. However, the real explosion of these relationships occurred after 1989, after the start of reforms in Poland. The fourth chapter concerns the cultural cooperation. In the first part discusses the activities of institutions whose mission is to seek to deepen cultural relations. Also presented examples of Polish - Italian twinning operations, which gained momentum thanks to Polish accession to the EU (in connection with the granting of Polish European funds). pl
dc.abstract.other W pracy „Stosunki polsko – włoskie” zostały zaprezentowane kwestie dotyczące współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej, po 1989 r., pomiędzy Polską a Włochami. W pierwszym rozdziale został przeanalizowany pełen sprzeczności okres powojenny. Po roku 1945 postępowało konsekwentne kształtowanie relacji, przerwane jednak zawieszeniem stosunków pomiędzy krajami. Także ponowny rozwój stosunków gospodarczych w latach osiemdziesiątych, oparty na wielokrotnych wizytach politycznych, został powstrzymany przez pogarszającą się sytuację wewnętrzną Polski. W drugim rozdziale został przeanalizowany Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską zawarty w 1991 r., który był rezultatem zmian, jakie zaszły w tym czasie w Polsce. Dzięki Traktatowi zostały wyeliminowane dotychczasowe przeszkody hamujące dalszy rozwój stosunków pomiędzy krajami. W tym rozdziale zostało scharakteryzowane stanowisko Włoch wobec przyjęcia Polski do UE. Rozdział trzeci charakteryzuje współpracę gospodarczą między krajami po 1989 r., gdzie w dwóch częściach zostały przedstawione relacje obu krajów. Jednakże, do prawdziwej eksplozji tych relacji doszło po 1989 r. po rozpoczęciu reform w Polsce. Rozdział czwarty dotyczy współpracy kulturalnej. W jego pierwszej części została omówiona działalność instytucji, których misją jest dążenie do pogłębiania stosunków kulturalnych. Zaprezentowano także przykłady działań polsko – włoskich miast bliźniaczych, które to działania nabrały rozpędu dzięki przystąpieniu Polski do UE (w związku z przyznaniem Polsce funduszy europejskich). pl
dc.subject.en polish - italian relations, cultural cooperation, economic relations, twin cities, political cooperation pl
dc.contributor.reviewer Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.reviewer Węc, Janusz [SAP11013100] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57032-105789 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy stosunki międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)