Jagiellonian University Repository

Spółki paneuropejskie jako alternatywa dla narodowych form przedsiębiorstw

pcg.skipToMenu

Spółki paneuropejskie jako alternatywa dla narodowych form przedsiębiorstw

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.contributor.author Duda, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:24:29Z
dc.date.available 2020-07-14T21:24:29Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171407
dc.subject.other Unia Europejska, Spółki paneuropejskie, Europejskie prawo spółek pl
dc.title Spółki paneuropejskie jako alternatywa dla narodowych form przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Pan-European companies as an alternative to national forms of enterprise pl
dc.type master pl
dc.abstract.en After the Polish accession to the European Union, new capabilies for polish businessmen are available.Thanks to entrepreneurship freedom, they are able to run a buisses of all the EU members states.Polish businessmen are able to use new companies construction – pan-European companies. These are European economic interest grouping, European company and European cooperative society. The aim of this thesis is to present the law construction of each of companies, the aim of their created and their advantages and disadvantages. I also analysis construction of cross- border transfer of register office. The pan- European companies are able to transfer their register office from one of the EU member state to another the EU member state .This is the main characteristic of pan- European companies.Each chapter is dedicated to one of companies.I present legal provision which create the pan- European companies: Coucil Regulation 2137/85 of 25.07 1987 on the European Economic Interest Grouping, Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company, Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE). and other legislation:Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees, Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees. I preset also polish regulation which regulated pan-European companies in Poland.In the last chapters I present potential drafts of new pan- European companies and new draft of European Company Law acts. pl
dc.abstract.other Po wejściu Polski do Unii Europejskiej , dla polskich przedsiębiorców otwarły się nowe możliwości. Mogą oni korzystając ze swobody przedsiębiorczości, prowadzić działalność w każdym z państw członkowskich. Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych niedostępnych dla nich wcześniej form prowadzenia działalności gospodarczej – tzw.spółek paneuropejskich. Są to uregulowane bezpośrednio w prawie unijnym formy organizacyjno - prawne, do których zalicza się: europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, europejską spółkę akcyjną oraz spółdzielnie europejską. Celem pracy magisterskiej jest przybliżenie konstrukcji prawnej każdej ze spółek , celów ich powstania oraz przedstawienie ich wad i zalet. Analizie została poddana również konstrukcja trangranicznego przeniesienia siedziby z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego bez utraty podmiotowości prawnej, która jest swoistą cechą spółek paneuropejskich.Każdej ze spółek poświęcony został osobny rozdział. Przedstawione zostały regulacje prawne powołujące do życia poszczególne spółki paneuropejskie:rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985),rozporządzenie nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001), rozporządzenie nr 1435/2003 z 22 lipca w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (Dz. Urz. UE L 207 z 18 sierpnia 2003 roku),dyrektywy odnoszące się do zaangażowania pracowników,dyrektywa 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001),dyrektywa Rady 2003/72/WE z 22 lipca 2003 roku uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz. Urz. UE L 201 z 18 sierpnia 2003 roku) oraz przepisy krajowe mające zastosowanie w odniesieniu do paneuropejskich spółek m.in przepisy ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 4 marca 2005 r.( Dz.U. 2005 nr 62 poz. 551)oraz ustawy o spółdzielni europejskiej z dnia 22 lipca 2006 r.(Dz.U.2006 nr 149 poz. 107).Ostatnie rozdziały w skrócie przedstawiają potencjalne projekty nowych form spółek paneuropejskich oraz planowane projekty rozwoju europejskiego prawa spółek którego częścią są spółki paneuropejskie. pl
dc.subject.en the European Union, pan-European company, European Company Law pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.contributor.reviewer Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-57006-64200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)