Jagiellonian University Repository

Środki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznych

pcg.skipToMenu

Środki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.contributor.author Gierek, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.available 2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171399
dc.subject.other zamówienia publiczne, środki odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławcza pl
dc.title Środki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznych pl
dc.title.alternative Remedies in the Law on Public Procurement pl
dc.type master pl
dc.abstract.en This publication refers to the remedies are available to Entrepreneurs whose rights have been violated by an unlawful act of the contracting authority taken in the course of public procurement. The work contains three chapters: Review procedures in the EU public procurement system, measures of legal protection in public procurement law and the National Board of Appeal. The first chapter describes the system of legal protection in the functioning of public procurement law at EU level. This section contains questions about the rules of the procedures, scope and subjective review of the Directives. The first section presents the types of remedies and authorities that have jurisdiction in matters relating to public procurement. The second chapter is devoted to the legal protection measures provided for in the Polish system of public procurement. In this chapter we detail the types of remedies available to victims and businesses such as an appeal and appeal to the court complaint. The third chapter contains questions concerning the National Board of Appeal, in particular, presents a task of this body, organs and their powers and rules for membership. pl
dc.abstract.other Niniejsza publikacja dotyczy środków odwoławczych jakie przysługują przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone poprzez niezgodne z prawem działanie instytucji zamawiającej podjęte w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Praca zawiera trzy rozdziały : Procedury odwoławcze w unijnym systemie zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych oraz Krajowa Izba odwoławcza. W pierwszym rozdziale opisano system środków ochrony prawnej funkcjonujący w prawie zamówień publicznych na poziomie unijnym. Rozdział ten zawiera zagadnienia dotyczące zasad obowiązujących w ramach procedur odwoławczych, zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektyw odwoławczych. W rozdziale pierwszym przedstawiono także rodzaje środków odwoławczych oraz organy, które są właściwe do orzekania w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Rozdział drugi poświęcony został środkom ochrony prawnej przewidzianym w polskim systemie zamówień publicznych. W rozdziale tym szczegółowo przedstawiono rodzaje środków odwoławczych przysługujących poszkodowanym przedsiębiorcom tj. odwołanie i skarga do sądu. Rozdział trzeci zawiera kwestie dotyczące Krajowej Izby odwoławczej, a w szczególności przedstawia zadania tego organu, organy i ich kompetencje oraz zasady dotyczące członkostwa. pl
dc.subject.en public procurement, legal protection measures, the National Board of Appeal pl
dc.contributor.reviewer Dudzik, Sławomir [SAP11014823] pl
dc.contributor.reviewer Sołtysińska, Aleksandra [SAP11019968] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56998-67543 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)