Jagiellonian University Repository

Computer- und internetgestütztes Grammatiklernen im Erwerbsprozess des Deutschen als Fremdsprache

pcg.skipToMenu

Computer- und internetgestütztes Grammatiklernen im Erwerbsprozess des Deutschen als Fremdsprache

Show full item record

dc.contributor.advisor Sowa-Babik, Halina [SAP11015182] pl
dc.contributor.author Jezierska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:23:11Z
dc.date.available 2020-07-14T21:23:11Z
dc.date.submitted 2011-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171386
dc.language ger pl
dc.subject.other nie dotyczy pl
dc.title Computer- und internetgestütztes Grammatiklernen im Erwerbsprozess des Deutschen als Fremdsprache pl
dc.title.alternative Wspomagana komputerowo nauka gramatyki w procesie przyswajania języka niemieckiego jako języka obcego pl
dc.title.alternative Computer-assisted grammar learning in the process of learning German as a foreign language pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Technika komputerowa i technologia informacyjna odgrywają bardzo istotną rolę w procesie nauczania oraz uczenia się języków obcych. Nowe media, takie jak Internet, pomagają nauczycielom w interesujący sposób zaplanować oraz przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, a tym samym zaciekawić ucznia, aby mógł szybko i efektywnie przyswajać nowe wiadomości. Nowoczesne technologie mają zastosowanie między innymi w procesie przyswajania języka niemieckiego jako języka obcego. Dzięki wykorzystaniu programów multimedialnych oraz Internetu uczniowie mogą nabywać kompetencje językowe. E-learning rozwija ponadto aktywność i samodzielność uczniów, utrwala i wzbogaca ich umiejętności. Ponieważ wspomagana komputerowo nauka języków (CALL) jest stosunkowo młodą dziedziną, ma zarówno licznych zwolenników, jak i przeciwników.Celem pracy magisterskiej było między innymi zbadanie, dlaczego nowe media są tematem, który wzbudza sprzeczne emocje i nastawienie wśród dydaktyków, pedagogów, nauczycieli, a także samych uczniów. Ponadto należało sprawdzić, jaką rolę odgrywają KOMPUTER i INTERNET w nauczaniu języka niemieckiego jako języka obcego oraz w jakim stopniu umożliwiają one niezależną naukę. Głównym celem pracy była jednak próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest samodzielne przyswajanie zjawisk gramatycznych przy pomocy Internetu. Należało sprawdzić czy jego zasoby pozwalają uczniowi na utrwalanie, automatyzację materiału gramatycznego, sprawdzanie własnych postępów, poznanie swoich mocnych i słabych stron.Temat pracy magisterskiej został opracowany w dwóch częściach. W części teoretycznej przedstawiono specyfikę nauczania oraz uczenia się gramatyki języka niemieckiego, wyjaśniono różnicę między tradycyjnymi oraz nowymi mediami w nauczaniu języków obcych, a także pokazano różne możliwości zastosowania komputera na zajęciach dydaktycznych.Celem części empirycznej była analiza stron i ćwiczeń internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych przez autorów programów oraz materiałów dydaktycznych, do samodzielnej nauki gramatyki. Ponadto przeprowadzono eksperyment oraz sondaż diagnostyczny. Przygotowano ankiety dla młodzieży klas licealnych oraz nauczycieli języka niemieckiego. Dotyczyły one korzystania z komputerów i Internetu w procesie uczenia się języka niemieckiego, jak również zastosowania nowych mediów w nauczaniu języka obcego. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż Informatyka staje się poprzez swoje programy użytkowe nieodłącznym elementem nowoczesnej edukacji. Metoda nauki języka wspomagana komputerowo jest motywująca zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, praktyczna i zawsze aktualna. CALL tworzy nowe perspektywy i pozwala na głębsze zrozumienie natury procesu uczenia się języka oraz wzajemnych oddziaływań człowieka i komputera. Należy jednak pamiętać, że warunkiem sukcesu jest właściwe, pod względem dydaktycznym, wykorzystanie technik komputerowych. Bardzo istotne jest dobre przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, aby mogli pomóc uczniom wypracować sobie umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem, w procesie przyswajania języka obcego. pl
dc.abstract.en Computer technique and information technology are highly important in the process of teaching and learning foreign languages. New Media, such as the Internet, are a significant aid for teachers in planning and conducting their classes in the interesting way. This enables them to interest students and help them in fast and effective learning. The process of learning German as a foreign language is one of the possible applications of Modern Technologies. Thanks to the Internet and multimedia programs students are able to acquire language competence. Not only does e-learning develop students’ self-reliance and initiative but it also consolidates and enriches their abilities. Because of the fact that Computer-Assisted Language Learning (CALL) is a relatively young discipline, it has both supporters as well as objectors.The aim of this dissertation was to examine and determine, why the New Media are the subject which arouses such contradictory emotions and attitudes among teachers and students as well. Moreover, it should have determined the role of computer and the Internet in teaching German as a foreign language and defined to what degree they enable independent learning. However the main purpose of the dissertation was an attempt to answer the question, whether unassisted acquiring of grammar phenomena with help of the Internet is possible. It should have been checked, if it’s sources allow students to consolidate solutions to grammar problems, test the progress they had made, become acquainted with their strong and weak points. The subject of the dissertation was elaborated in two parts. In the theoretical part the specificity of teaching and learning German grammar was introduced, the differences between traditional and New Media in teaching foreign languages were presented and several possibilities of computer use in classes were described. The aim of the empirical part was the analysis of internet pages and exercises, with the special consideration of programs and materials for unassisted grammar learning suggested by authors. Furthermore an experiment and opinion poll was held. The surveys for secondary school students and German teachers were prepared. They took into consideration the use of computers and the Internet in the process of learning German as well, as usage of New Media in teaching foreign language.The results of the held researches are the basis of the statement, that computer science with it’s application programs is becoming an inseparable element of modern education. CALL is motivational not only for students, but also for teachers. It is practical and always actual. It creates new perspectives and enables deeper understanding of the nature of learning language and interactions between a human and a computer.However it must be remembered that proper didactic use of computer techniques is the essential condition of the success. Appropriate schooling of teachers in the field of computer science is crucial. Then they would be able to help their students gain practical knowledge on computers and Internet in the process of learning foreign language. pl
dc.abstract.other nie dotyczy pl
dc.subject.pl Nowe Media;\nNauka języka wspomagana komputerowo;\nIndywidualizacja nauczania;\nSamokształcenie;\nGramatyka Funkcjonalna; pl
dc.subject.en New Media;\nE-Learning;\nCALL – Computer-Assisted Language Learning;\nFunctional Grammar;\nInductive and deductive approach to grammar; pl
dc.contributor.reviewer Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.reviewer Sowa-Babik, Halina [SAP11015182] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56985-64838 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)