Jagiellonian University Repository

Zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym

pcg.skipToMenu

Zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.contributor.author Wojtas, Elwira pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:23:07Z
dc.date.available 2020-07-14T21:23:07Z
dc.date.submitted 2011-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171385
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym pl
dc.title.alternative Management of tourism in the Ojców National Park pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym. Autorka za cel pracy stawia sobie ocenę zarządzanie turystyką na terenie Parku w opinii turystów, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody.Pierwszy rozdział pracy zawiera informacje o prawnych aspektach działania parków narodowych w Polsce, funkcji jakie parki mają do spełnienia oraz ogólnych wiadomości na temat polskich parków narodowych. Ponadto w rozdziale przedstawiono dane na temat udostępniania turystycznego parków w Polsce, użytkowania parków przez turystykę oraz opisano zagrożenia jakie niesie ze sobą turystyka uprawiana na terenach chronionych. Drugi rozdział poświęcony jest stricte Ojcowskiemu Parku Narodowemu. Zawiera on informacje na temat historii ruchu turystycznego w OPN, budowy geologicznej, fauny, flory, klimatu i atrakcji turystycznych Parku. Ostatni podrozdział poświęcony jest ruchowi turystycznemu oraz zagospodarowaniu turystycznemu Doliny Prądnika. Trzeci, praktyczny rozdział dotyczy oceny zarządzania turystyką w OPN w opinii turystów. Dane zawarte w tym rozdziale zostały opracowane w oparciu o badania ankietowe, które autorka przeprowadziła wśród turystów OPN. Ankiety dotyczyły elementów zagospodarowania turystycznego parku oraz usług tam świadczonych. pl
dc.abstract.en The theme of this paper is management of tourism in the Ojców National Park. The author for the objective of this paper sets itself assess the management of tourism in the Park, in the opinion of tourists, including nature conservation requirements.The first chapter of the paper includes information about legal aspects of national parks in Poland, their functions and general information about the Polish national parks. In addition, the chapter presents information on the share of tourist parks in Poland, the use of parks for tourism, and describes the threats posed by tourism, practiced in protected areas. The second chapter is devoted strictly Ojców National Park. It contains information about the history of tourist traffic in OPN, the geological structure, fauna, flora, climate and tourist attractions of the Park. The last section is devoted to tourist traffic and tourism development in Prądnik Valley. Third, practical chapter concerns the assessment of tourism management in the OPN in the tourists opinion. Information included in this chapter were based on a survey that the author conducted among the OPN tourist. Surveys related to elements of tourist development and services provided in the Park. pl
dc.subject.pl OJCÓW- PARK NARODOWY- TURYSTYKA- ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en OJCOW- MANAGEMENT- NATIONAL PARK- TOURISM pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Kopera, Sebastian [SAP11019881] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56984-95978 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)