Jagiellonian University Repository

"Än så börjar helvetet igen". En studie över skolbegrepp i svensk slang

pcg.skipToMenu

"Än så börjar helvetet igen". En studie över skolbegrepp i svensk slang

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzak-Porwisz, Grażyna [SAP11014034] pl
dc.contributor.author Jendrichovska, Emilia pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T21:22:59Z
dc.date.available 2020-07-14T21:22:59Z
dc.date.submitted 2011-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171383
dc.subject.other - pl
dc.title "Än så börjar helvetet igen". En studie över skolbegrepp i svensk slang pl
dc.title.alternative "I znowu zacznie się to samo piekło". Analiza podstawowych pojęć związanych ze szkołą w szwedzkim slangu uczniowskim. pl
dc.title.alternative "All hell will break loose again". A study of basic concepts related to school in Swedish student slang. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie postaw młodzieży szwedzkiej wobec zjawiska językowego, jakim jest slang, a także analiza znaczenia szwedzkich slangowych odpowiedników podstawowych pojęć związanych ze szkołą, tj. nauczyciel, uczeń, szkoła, wagarować, oceny, klasa (grupa uczniów oraz pomieszczenie, w którym odbywają się lekcje). Materiał językowy został zaczerpnięty ze słownika slangu Bonniers slanglexikon (1996) oraz z ankiet przeprowadzonych w pięciu szwedzkich szkołach. Respondenci podali zgodnie w ankietach, że używają slangu na co dzień (92% ankietowanych), lecz jedynie niecałe 60% spośród nich wyraziło opinię, że według nich chłopcy i dziewczęta używają tego samego rodzaju slangu. Tylko 53 % uczniów podało propozycje wyrażeń slangowych odnoszących się do pojęć związanych ze szkołą. Z analizy materiału wynika, że szwedzcy uczniowie wyrażają swe negatywne nastawienie do szkoły, stosując metafory, metonimie, ironię oraz gry słów. Badania ankietowe ujawniły również, że określenia z Bonniers slanglexikon używane są obecnie jedynie w niewielkim stopniu, co świadczy o tym, że slang jest zjawiskiem bardzo dynamicznym i zmiennym. Porównanie wyników ankiety z podobnego rodzaju badaniami, prowadzonymi przez szwedzkich językoznawców począwszy od początku XX w., wykazało że na przestrzeni dziesięcioleci bardzo zmieniło się również podejście młodzieży do slangu – obecnie slang rzadko postrzegany jest jako zjawisko destruktywne. Zdecydowanie większa część ankietowanych wyraziła się o slangu pozytywnie, podkreślając zalety tej odmiany języka (ekspresywność, kreatywność, skrótowość). pl
dc.abstract.en The purpose of this study is to examine attitudes among Swedish youth towards slang and to analyze the meaning of Swedish slang equivalents to terms related to school, i.e. teacher, student, school, truancy, grades, class, classroom. The lexical data were obtained from the dictionary of Swedish slang Bonniers slanglexikon (1996) and from surveys taken in five Swedish schools.Respondents answered unanimously in the survey that they use slang every day (92% of respondents) but not more than 60% of them reported that, in their opinion, boys and girls use the same kind of slang. Only 53% of students gave their proposals on slang expressions which refer to examined school concepts.The analysis shows that Swedish students express their negative attitude to school by using metaphor, metonymy, irony, and wordplay. Surveys also revealed that expressions from Bonniers slanglexikon are hardly in use, which means that slang is a very dynamic and variable phenomenon. A comparison of the survey results with similar research held by Swedish linguists since 20th Century shows that the attitudes among youth to slang have changed considerably over the past decades. Current slang is rarely perceived as a destructive phenomenon. A huge majority of respondents give positive opinions on slang, underlining advantages of this variety of language (expressivity, creativity, brevity). pl
dc.abstract.other - pl
dc.subject.pl semantyka, slang, odmiana języka, szkoła, definicja, pl
dc.subject.en semantics, school, slang, definition, variety of language pl
dc.contributor.reviewer Bak, Krzysztof [SAP11010735] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzak-Porwisz, Grażyna [SAP11014034] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56982-65141 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia szwedzka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)