Jagiellonian University Repository

Французькі запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі побутової лексики)

pcg.skipToMenu

Французькі запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі побутової лексики)

Show full item record

dc.contributor.advisor Fałowski, Adam [SAP11009775] pl
dc.contributor.author Rogowska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-14T20:32:43Z
dc.date.available 2020-07-14T20:32:43Z
dc.date.submitted 2011-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170584
dc.subject.other французькi запозичення українськa мовa pl
dc.title Французькі запозичення в сучасній українській мові (на матеріалі побутової лексики) pl
dc.title.alternative ZAPOŻYCZENIA FRANCUSKIE WE WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU UKRAIŃSKIM (na materiale lelsyki bytowej). pl
dc.title.alternative The French loanwords in modern Ukrainian language (analysys of three semantic groups which describe interiors, clothing, accessories and culinary terminology). pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była leksykalno-semantyczna i historyczno-etymologiczna analiza zapożyczeń francuskich w języku ukraińskim. Materiał językowy pochodzi ze słowników etymologicznych języka ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego oraz słowników wyrazów obcych tychże języków.Praca składa się ze wstępu, analizy materiału, wniosków, bibliografii i streszczenia. Ważną częścią pracy jest semantyczne pogrupowanie wyrazów pochodzenia francuskiego (3211 słów), i tu mamy 13 grup tematycznych.Dokładnie badany materiał został zawężony do trzech grup semantycznych ze względu na dużą liczbę zapożyczeń. Z analizy materiału językowego wynika, że największa ilość zapożyczeń weszła do języka ukraińskiego za pośrednictwem języka rosyjskiego i polskiego, bardzo rzadko bezpośrednio z francuskiego.Sporządzono również klasyfikację zgromadzonych terminów ze względu na czas pojawienia się w języku ukraińskim oraz ze względu na pośrednictwo językowe, za sprawą jakiego termin trafił do języka ukraińskiego.Następnym etapem jest analiza adaptacji fonetycznej słów pochodzenia francuskiego w języku ukraińskim, z której wynika, że jest część słów, które zachowały swoją oryginalną wymowę lub zachowują francuskie zasady wymowy, jednakże jest część zapożyczeń, które poddały się „ukrainizacji” lub pod wpływem języka pośredniczącego w procesie zapożyczania.Niewątpliwie wymienione terminy pochodzenia francuskiego świadczą o rozwoju języka ukraińskiego i skłaniają do dalszych badań nad kontaktami ukraińsko-francuskimi. pl
dc.abstract.en The main aim of this paper is to present the lexical-semantic and etymological analysys of French loanwords in Ukrainian. The study shows that the French are one of the biggest group of borrowing in Ukrainian language. The work consists of 4 sections: the introduction, which describes the aim of paper, the analysis of the lexical material, the part about an adaptation French words in Ukrainian language, the last part draws some conclusions about the linguistic material under examination. The detailed etymological analysis covers lexemes, which are selected from Ukrainian, Polish and Russian etymological dictionaries and from dictionary of foreign words. All lexical loanwords (totally 3211 words) are divided into thirteen groups (semantic classification). Exactly the test material was narrowed down to three semantic groups (202 lexems), which describe interiors, clothing, accessories and culinary terminology.Analysis shows that the most borrowings from French language entered the Ukrainian through Russian and Polish, rarely through French directly. The next step is to analyse the phonetic adaptation of words of French origin in the Ukrainian language, which shows that there is some words that retain their original pronunciation, or retain the French rules of pronunciation, but is part of the borrowings, which have changed theirs forms under the influence of an intermediary language borrowing process. Undoubtedly, these terms indicate a French origin of development of Ukrainian language and tend to further research on the Ukrainian-French contacts. pl
dc.abstract.other У мовознавчих дослідженнях, які стосуються іноземних впливів на українську, мову бракує праць, присвячених французьким запозиченням. Метою роботи є лексико-семантичний та історико-етимологічний аналіз французьких запозичень в українській мові на основі eтимологічного словника української, польської і російської мов та словника іншомовних слів. У роботі використано описовий метод. Представлено значення слів. На основі лексикографічних джерел створено реєстр французьких запозичень (3211 одиниць). Робота складається з: вступу, аналітичного розділу, розділу про фонетичну адаптацію, висновків, бібліографії, покажчикa слів. Передусім досліджувані терміни поділено на тринадцять груп з огляду на тематику лексичного матеріалу. Потім відокремлено три групи запозичень з огляду на їхню велуку кількість. Ми займалися побутовою термінологією. Етимологічний аналіз виявив, що багато слів увійшло до української за посередництвом російської або польської мови, рідко безпосередньо з французької. Ми створили також класифікацію лексем з огляду на період, в якому вони потрапили в українську мову. Далі, описується фонетичний аналіз французьких слів в українській мові, з якого випливає, що багато слів зберегло оригінальну вимову або дотримується правил французької фонетики, але є також частина лексем, яка змінилася під впливом правил української граматики або мови, яка була посередником в процесі започичення. Без сумніву, вищезгадані терміни французького походження свідчать про розвивання української мови та прихиляються до дальших досліджувань цього питання. pl
dc.subject.pl zapożyczenia francuskie język ukraiński pl
dc.subject.en French loanwords Ukrainian language borrowings pl
dc.contributor.reviewer Baranivska, Oksana [SAP11018102] pl
dc.contributor.reviewer Fałowski, Adam [SAP11009775] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-56142-46057 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia ukraińska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)