Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.

Show full item record

dc.contributor.author Czarnecki, Paweł [SAP11019864] pl
dc.date.accessioned 2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.available 2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16393
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r. pl
dc.title.alternative State Tresury liability for errors of the judiciary in criminal cases after 1 July 2015 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 52-76 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/e6903b30-8b85-4407-a0b1-f32327798927 pl
dc.abstract.pl W artykule przedstawiono planowaną nowelizację przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz pozostałe środki przymusu. Omówiono źródła prawa krajowego i międzynarodowego żądania odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, a następnie przedstawiono regulację art. 41 ust. 5 Konstytucji RP zgodnie z którym: „Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania” i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”. W dalszej części artykułu omówiono projekt zmian w rozdziale 58 k.p.k., który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, aczkolwiek wielu zmian dokonano w toku prac legislacyjnych i ostatecznie uchwalono Nowelizację KPK z 27 września 2013 r., która weszła w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Autor omawia charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i postępowanie w tym zakresie podkreślając, że nie jest celowe wprowadzenie odpowiedzialności za niesłuszne przedstawienie zarzutu oraz za niesłuszne oskarżenie. W konkluzjach zaprezentowano ewentualne skutki wprowadzenia zmian w rozdziale 58 k.p.k. w świetle nowego modelu kontradyktoryjnego postępowania karnego. pl
dc.abstract.en The article presents the planned amendments to the provisions of Code of Criminal Procedure defining the responsibility of the State Treasury for wrongful conviction, unjustifiable temporary arrest, preliminary detention and application of non-isolation preventive measure. The author discusses the normative sources of Polish and international law claim for compensation and redress from the State Treasury. According art. 41 paragraph. 5 of the Constitution: “Everyone unlawfully deprived of liberty shall have the right to compensation” and Art. 77 paragraph. 1 of the Constitution, "Everyone has the right to compensation for the damage, which was caused by the unlawful action of public authority". Further changes presented in chapter of 58 c.c.p., which were prepared by the Criminal Law Codification Commission, although a lot of have been changed in the course of legislative work due to the entry, on the changes by the Parliament in the Act of 27 September on the amendment of the Code of Criminal Procedure into force on 1 July 2015. The paper states an attempt to assess the nature of liability State Treasury and author discusses the character of the responsibilities of the State Treasury and the proceedings in this regard, believing that it is not desirable to introduce liability for undoubtedly wrongful presentation of charges and for undoubtedly wrongful prosecution. In the final part of article include likely effects implementing of new provisions to the chapter of 58 in the light of the latest model of adversarial criminal proceedings. pl
dc.subject.pl odpowiedzialność Skarbu Państwa pl
dc.subject.pl rozdział 58 k.p.k. pl
dc.subject.pl odszkodowanie za skazanie pl
dc.subject.pl nowelizacja z 27 września 2015 pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.description.publication 1,63 pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-10-21 pl
dc.participation Czarnecki, Paweł: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa