Jagiellonian University Repository

Tu pełna zgoda, ale... : investigating Concessive marking in spoken Polish

pcg.skipToMenu

Tu pełna zgoda, ale... : investigating Concessive marking in spoken Polish

Show full item record

dc.contributor.author Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.date.accessioned 2015-10-20T10:48:39Z
dc.date.available 2015-10-20T10:48:39Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16199
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tu pełna zgoda, ale... : investigating Concessive marking in spoken Polish pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 245-263 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 261-263 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł wskazuje na przydatność dialogicznego modelu koncesywności - zakładającego sekwencyjne występowanie twierdzeń, potwierdzeń i kontrtwierdzeń - jako narzędzia opisu mówionej polszczyzny. Jego celem jest ponadto otwarcie dyskusji na temat sposobu, w jaki Polacy realizują wzmiankowaną relację w różnych kontekstach komunikacyjnych. W polu zainteresowania znalazły się więc znaczniki sygnalizujące potwierdzenia i kontrtwierdzenia, a także schematy, zgodnie z którymi mówiący negocjują znaczenia podczas interakcji. W analizie wykorzystano autentyczne przykłady użycia, w tym rozmowy prywatne oraz audycje radiowe. Na podstawie tych danych wykazano, że rozmówcy, którzy próbują złagodzić możliwy niepożądany skutek niezgody czy kontrtwierdzenia, często realizują schemat tak, ale (zgoda-niezgoda), choć odnotowano także odwrócone schematy typu niezgoda-zgoda. W odniesieniu do rodzajów znaczników zauważono, że podczas gdy kontrtwierdzenia są sygnalizowane głównie przez ale, potwierdzenia współwystępują z przysłówkami modalnymi, przymiotnikami wartościującymi, znacznikami deiktycznymi, elementami prozodycznymi oraz powtórzeniami. Autorka sugeruje ponadto, iż zastosowanie interakcyjnego modelu koncesywności w badaniach kontrastywnych nad językiem polskim i angielskim może pozwolić nie tylko na zgłębienie wiedzy o organizacji języka mówionego, lecz także mieć zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego. pl
dc.abstract.en The action-oriented concept of Concession seems not to have received any attention by discourse analysts studying Polish conversational data. It is therefore the aim of this article to demonstrate the usefulness of this analytical model in discourse-pragmatic studies of spoken Polish and to open a forum for discussion on how the Concessive relation - one of the organising principles of spoken interaction and text-forming strategies in written communication - is realised by Polish speakers in various communicative settings. Towards this end, the study focuses on common ways of marking acknowledgments and rebuttals attested by real-life data (private conversations and radio talk) and it demonstrates patterns which are realised by speakers negotiating meaning in informal and semi-formal contexts. The analysis clearly shows that, trying to mitigate the possible negative effect of disagreement, Poles usually follow the tak, ale schema, even though disagreement-agreement patterns are attested as well. As regards the type of marking, it is found that while countermoves are associated predominantly with ale, acknowledgments are cued by modal adverbs, evaluative adjectives, deixis, prosody and repetition. Finally, it is concluded that application of the interactional model of Concession in contrastive analyses of Polish and English can not only further discourse analysts’ understanding of the organisation of spoken interaction, but it can also have a bearing on language instruction and acquisition. pl
dc.subject.pl koncesywność pl
dc.subject.pl mówiona polszczyzna pl
dc.subject.pl relacja przyzwolenia pl
dc.subject.pl znaczniki koncesywności pl
dc.subject.pl złagodzenie wypowiedzi pl
dc.subject.en Concession pl
dc.subject.en Concessive markers pl
dc.subject.en mitigation pl
dc.subject.en spoken Polish pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.14.010.3137 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa