Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Relaciones deícticas espacio-temporales : análisis comparativo del sistema de los demonstrativos polacos y españoles

Relaciones deícticas espacio-temporales : análisis ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zieliński, Andrzej [SAP11019409] pl
dc.date.accessioned 2015-10-01T09:17:04Z
dc.date.available 2015-10-01T09:17:04Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2082-8594 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15872
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Relaciones deícticas espacio-temporales : análisis comparativo del sistema de los demonstrativos polacos y españoles pl
dc.title.alternative Spatio-temporal deixis relationship : a comparative analysis of the demonstrative systems of Polish and Spanish pl
dc.title.alternative Relacje deiksy czasoprzestrzennej : analiza porównawcza systemu form wskazujących w języku polskim i hiszpańskim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 221-235 pl
dc.identifier.weblink http://www.filg.uj.edu.pl/documents/41616/135699510/SI_11_2012_Zielinski.pdf/d4dce1bf-6c28-476e-a218-2b5ad750cb9b pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszego studium jest ukazanie różnic i podobieństw w użyciu form wskazujących w języku polskim i hiszpańskim, które wynikają nie tylko z rozbieżności paradygmatycznych (hiszpański system trynarny vs polski system binarny), ale i kontekstów pragmatycznych. Przy pomocy korpusów elektronicznych autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki wpływają na konceptualizację tych wyrażeń deiktycznych w obu językach. pl
dc.abstract.en The main objective of this paper is to show the differences and similarities in the use of demonstrative forms in Polish and Spanish, which arise not only from differences paradigmatic (Spanish ternary system vs Polish binary system), but also pragmatic context. With the help of electronic corpora the author tries to answer the question of what factors influence the conceptualization of these deictic expressions in both languages. pl
dc.subject.pl deiksa pl
dc.subject.pl formy wskazujące pl
dc.subject.pl czas pl
dc.subject.pl przestrzeń pl
dc.subject.en deixis pl
dc.subject.en demonstrative forms pl
dc.subject.en space pl
dc.subject.en time pl
dc.description.number 11 pl
dc.identifier.doi 10.12797/SI.11.2012.11.16 pl
dc.identifier.eissn 2391-7636 pl
dc.title.journal Studia Iberystyczne pl
dc.title.volume Lenguas en contraste : el caso del español y polaco = Languages in contrast : the case of Spanish and Polish = Języki w kontraście : na przykładzie języków hiszpańskiego i polskiego pl
dc.language.container spa pl
dc.date.accession 2017-09-29 pl
dc.participation Zieliński, Andrzej: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 6


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska