Jagiellonian University Repository

Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia)

pcg.skipToMenu

Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia)

Show full item record

dc.contributor.author Pater, Renata [SAP11020063] pl
dc.contributor.author Oleksiy, Karamanov pl
dc.date.accessioned 2020-06-15T19:08:45Z
dc.date.available 2020-06-15T19:08:45Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1339-2204 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157513
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Museum education in the context of socio-cultural changes in the countries of Eastern Europe (using the examples of Poland, Ukraine and Russia) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-30 pl
dc.abstract.pl Tematem prezentowanych badań jest język i treść definicji, kategorii i pojęć związane z edukacją muzealną w historiografii tematu. Artykuł jest recenzją, która zawiera analizę wybranych artykułów na temat edukacja muzealna, przegląd kategorii, terminologii i definicji proponowanych przez badaczy polskich, ukraińskich i rosyjskich. Badanie obejmowało także przeglądanie stron muzeów w celu przeglądu opisowych terminów, pojęć i kategorii używanych w sekcjach związane z działalnością edukacyjną muzeów. Wreszcie na tym tle autorzy przedstawiają własne podejścia i definicje dotyczące edukacji muzealnej. Praca jest częściowo wynikiem doświadczenia wspólnej edukacji autorów praktyka i dochodzenia. Konteksty kulturowe edukacji muzealnej są znaczące i wpływają na jakość usług w każdym z badanych krajów i muzeów. Przedstawione uogólnienia są odpowiednie do konkretnych kontekstów cytowane raporty z badań i projekty edukacyjne. pl
dc.abstract.en The subject of the research presented here is the language and content of the definitional terms, categories and concepts relating to museum education in the historiography of the topic. The article is a review that provides an analysis of selected papers on museum education, surveying the categories, terminology and definitions proposed by Polish, Ukrainian and Russian researchers. The study also involved looking at museum websites to review the descriptive terms, concepts and categories used in the sections relating to the museums’ educational activities. Finally, against this background the authors present their own approaches and definitions relating to museum education. The work is partly a result of the experience of the authors’ own common educational practice and investigations. The cultural contexts of museum education are significant and influential in the quality of the services provided in each of the surveyed countries and museums. The generalisations presented are appropriate to the specific contexts of the research reports and educational projects quoted. pl
dc.subject.pl edukacja muzealna pl
dc.subject.pl pedagogika muzealna pl
dc.subject.pl szkoła i muzeum pl
dc.subject.pl edukacja kultury pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.en museum education pl
dc.subject.en museum pedagogy pl
dc.subject.en school and museum pl
dc.subject.en cultural education pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,81 pl
dc.identifier.doi 10.46284/mkd.2020.8.2.2 pl
dc.identifier.eissn 2453-9759 pl
dc.title.journal Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 200


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa