Jagiellonian University Repository

Effects of ankle arthrodesis on functioning of the knee and hip joints during walking at natural velocity

pcg.skipToMenu

Effects of ankle arthrodesis on functioning of the knee and hip joints during walking at natural velocity

Show full item record

dc.contributor.author Ogrodzka, Katarzyna pl
dc.contributor.author Żuka, Katarzyna pl
dc.contributor.author Niedźwiedzki, Tadeusz [SAP20000042] pl
dc.date.accessioned 2020-06-08T07:11:38Z
dc.date.available 2020-06-08T07:11:38Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.issn 1427-9622 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157167
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Effects of ankle arthrodesis on functioning of the knee and hip joints during walking at natural velocity pl
dc.title.alternative Wpływ usztywnienia stawu skokowego na funkcjonowanie stawów kolanowych i biodrowych w trakcie chodu z naturalną prędkością pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 6-11 pl
dc.identifier.weblink https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136357 pl
dc.abstract.pl Wstęp: Celem badań jest przedstawienie wpływu zabiegu usztywnienia stawu skokowego na prawidłowe funkcjonowanie stawów kolanowych i biodrowych w trakcie chodu z naturalną prędkością. Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone u 14 chorych w wieku od 34 do 66 roku życia (średnia wieku 54 lata), u których wykonano zabieg usztywnienia prawego stawu skokowego z wykorzystaniem systemu do trójwymiarowej analizy ruchu Vicon 250. Oceniane były zmiany kątowe stawów kolanowych i biodrowych w trzech płaszczyznach ruchu w poszczególnych fazach chodu. Wyniki lokomocji zostały przedstawione na tle grupy porównawczej 30 zdrowych osób w przedziale wieku 40-60 lat. Wyniki: U badanych osób odnotowano zmianę schematu pracy stawów kolanowych i biodrowych w trzech płaszczyznach ruchu w porównaniu z wykresami grupy kontrolnej. Największe odchylenia od normy biomechanicznej stwierdzono w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej w stawach kolanowych oraz w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej w stawach biodrowych Wnioski: Zabieg operacyjnego usztywnienia stawu skokowego ma wpływ na funkcjonowanie stawów kolanowych i biodrowych w trzech płaszczyznach ruchu. pl
dc.abstract.en Background: Ankle arthrodesis is probably still the safest method of treating painful, lesioned ankle in patients with rheumatoid arthritis or osteoarthritis with significant symptoms that do not respond to conservative treatment. The aim of this study was to present the effects of the ankle arthrodesis on correct functioning of the knee and hip joints during walking at natural velocity. Materials and methods: The study was conducted in the Biokinetics Laboratory of the Academy of Physical Education in Kraków. Fourteen patients with ankle arthrodesis, aged from 34 to 66 years (mean: 54 years), were enrolled into the study and participated in the testing sessions. Angular changes of the knees and hips in three planes of movement during particular gait phases were evaluated by a three-dimensional motion analysis system: Vicon®. The results of locomotion analysis were compared to a control group that consisted of thirty healthy persons aged 40-60 years. Results: Significant differences in the movement of the knees and hips in the three planes of motion were observed between the two groups. In the frontal plane, knees moved symmetrically, but during all the gait phases, knees were in a significant valgus deformity. In the transversal plane, knees were in a significant external rotation during all gait phases. In the saggital plane, hips moved with limited extension. There was also a significant external rotation, outside the biomechanical normal range, of both hips in the transversal plane. Conclusions: The most significant deviations from the biomechanical normal range were found in the frontal and transversal planes for knees and in the saggital and transversal planes for hips. pl
dc.subject.pl locomotion pl
dc.subject.pl ankle arthrodesis pl
dc.subject.pl three-dimensional gait analysis pl
dc.subject.en lokomocja pl
dc.subject.en artrodeza stawu skokowego pl
dc.subject.en trójwymiarowa analiza ruchu pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.eissn 1896-3250 pl
dc.title.journal Rehabilitacja Medyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa