Jagiellonian University Repository

The early results of the treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace

pcg.skipToMenu

The early results of the treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace

Show full item record

dc.contributor.author Potaczek, Tomasz [SAP20002398] pl
dc.contributor.author Zarzycka, Maja [SAP20000082] pl
dc.contributor.author Lipik, Ewa [SAP20002315] pl
dc.contributor.author Jasiewicz, Barbara [SAP20002220] pl
dc.contributor.author Zarzycki, Michał [SAP20002465] pl
dc.contributor.author Kokot, Anna [SAP20002464] pl
dc.date.accessioned 2020-06-08T05:42:19Z
dc.date.available 2020-06-08T05:42:19Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1427-9622 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157152
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title The early results of the treatment of idiopathic scoliosis using the dynamic SpineCor brace pl
dc.title.alternative Wczesne wyniki leczenia skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-6 pl
dc.identifier.weblink https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136272 pl
dc.abstract.pl Wstęp: Skolioza idiopatyczna to trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa. Leczenie uzależnione jest od wielu czynników, spośród których wielkość skrzywienia i stopień dojrzałości kostnej wydają się być najbardziej istotne. W przypadku progresujących skrzywień o kącie <40° zalecane jest stosowanie gorsetu. Dostępnych jest wiele rodzajów gorsetów, najczęściej o sztywnej konstrukcji. Gorset dynamiczny SpineCor to system elastycznych taśm, które po założeniu bezpośrednio korygują deformację kręgosłupa nieograniczając jego ruchomości. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wczesnych wyników leczenia skolioz idiopatycznych z zastosowaniem gorsetu dynamicznego SpineCor. Materiał i metodyka: Kryterium rozpoczęcia leczenia gorsetem była obecność progresującego skrzywienia kręgosłupa u chorych z dojrzałością kostną według Rissera 0-3. Aplikacja gorsetu odbywało się według założeń metody. Badaną grupę stanowiło 42 chorych, 36 dziewcząt i 6 chłopców. Wiek w chwili rozpoczęcia leczenia wynosił średnio 11,9 lat. Okres obserwacji wynosił średnio 11 miesięcy. Wyjściowy kąt skrzywienia w odcinku piersiowym wynosił średnio 33,1°, zaś w odcinku lędźwiowym 29,4°. Badana grupa została podzielona na podgrupy na podstawie: wielkości wyjściowego skrzywienia, lokalizacji skrzywienia, płci. Wyniki oceniano jako korekcję (zmniejszenie kąta o >=5°), stabilizację (zmiana kąta +/- 5°) lub progresję (zwiększenie kąta o >=5°). Wyniki: Wielkość kąta skrzywienia w ostatniej kontroli w odcinku piersiowym wyniosła średnio 29,7°, zaś w odcinku lędźwiowym 25,5°. U 21 chorych skrzywienie uległo korekcji (50%), 14 osiągnęło stabilizację (33,3%) a 7 progresję (16,6%). Najlepsze wyniki osiągnięto w grupie chorych z wyjściowym kątem <25° (p < 0,05) - 60% chorych z korekcją. Przeciwnie w grupie chorych z wyjściowym kątem >45° tylko 37,5% osiągnęło korekcję. Nie zanotowano znaczących różnic w wynikach leczenia w zależności od płci. Wnioski: Gorset SpineCor stanowi dobrą alternatywę dla sztywnych gorsetów, zwłaszcza w przypadkach małych skrzywień. Pozwala on na zachowanie ruchomości kręgosłupa. Tego typu gorset jest dobrze akceptowalny przez młodych chorych. Niezbędne są dalsze długofalowe obserwacje celem ostatecznych wniosków. pl
dc.abstract.en Introdcution: Idiopathic scoliosis is a three-dimensional deformation of the spine. Treatment of this condition depends on many factors, with curve magnitude (Cobb angle) and skeletal maturity (Risser sign) being the most important indices. In progressing curves of <40°, bracing is recommended. Different types of braces are available, most of them are of a rigid type. The SpineCor dynamic brace is a system of elastic bands designed to directly correct the spinal column deformity without restricting motion of the spine. Aim of the paper: The aim of this paper is to present early results of adolescent idiopathic scoliosis treatment with the SpineCor brace. Material and methods: Inclusion criteria for brace the application included the presence of a progressing curve in a skeletally immature child (Risser 0 - 3). The SpineCor brace was applied according to the principles of the method. The study group comprised 42 patients: 36 girls, 6 boys. The mean age at brace application was 11.9 years. The mean follow-up was 11 months. The mean initial curve size in the whole group was 33.1° in the thoracic spine and 29.4° in the lumbar spine. The evaluated group was subsequently divided into different subgroups depending on: initial curve size, curve type and sex. Results were classified as correction (decrease of curve size of >=5°), stablisation (curve change +/- 5°) or progression (increase of curve size of >=5°). Results: Mean curve size at the final follow-up was 29.7° in the thoracic spine and 25.5° in the lumbar spine. Twenty one patients improved (50%), 14 had curve stabilisation (33.3%) and 7 progressed (16.6%). The best results were achieved in curves lower than 25° Cobb angle (p < 0.05) - 60% of patients improved. In contrast, in the over-45° group, only 37.5% of patients improved. No significant differences were found between treatment results with regard to sex. Conclusion: SpineCor brace seems to be a good alternative for rigid braces, especially in minor curves. It enables preservation of motion of the spine. This type of brace is easily accepted by young patients. Further follow-up is needed to present long-term results. pl
dc.subject.pl skolioza idiopatyczna pl
dc.subject.pl leczenie zachowawcze pl
dc.subject.pl gorset dynamiczny pl
dc.subject.en idiopathic scoliosis pl
dc.subject.en conservative treatment pl
dc.subject.en dynamic brace pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 1896-3250 pl
dc.title.journal Rehabilitacja Medyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Ortopedii i Rehabilitacji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa