Jagiellonian University Repository

Women in management : future research directions

pcg.skipToMenu

Women in management : future research directions

Show full item record

dc.contributor.author Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Pokrzywa, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-06-01T13:59:46Z
dc.date.available 2020-06-01T13:59:46Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156882
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Women in management : future research directions pl
dc.title.alternative Kobiety w zarządzaniu : przyszłe kierunki badań pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-80 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2019/Numer-18(3)/art/16503/ pl
dc.abstract.pl Tło badań. Płeć jest ważnym elementem dotyczącym sytuacji kobiet (i mężczyzn) w organizacjach. Liczne badania naukowe wskazują, że kobiety posiadają wymagane kompetencje, a jednak zajmują wyższe stanowiska kierownicze zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni. Różnice te można wyjaśnić wciąż istniejącym zjawiskiem szklanego sufitu i dyskryminacją kobiet. Ponadto wiedza na temat skutecznych metod zapobiegania dyskryminacji kobiet i ich znaczenia dla funkcjonowania organizacji jest niewielka. Cel badań. Celem artykułu jest ustalenie dominujących kierunków badawczych związanych z problematyką kobiet w zarządzaniu organizacjami. Na podstawie pogrupowanych wyników studiów literaturowych autorzy nakreślili nowe kierunki badań związane z dominującymi obszarami badań (np. zjawisko szklanego sufitu) oraz tworzą listę nowych kierunków badawczych, które do tej pory albo nie były realizowane, albo są traktowane w istniejącym dyskursie zdawkowo. Metodologia. Podstawową metodą zastosowaną przez autorów była analiza istniejących publikacji. Procedura badawcza została oparta na metodologii zaproponowanej przez Creswell (2013) i zasadach badań przeprowadzanych w dziedzinie zarządzania i biznesu (Easterby‑Smith et al., 2015). Kluczowe wnioski. Autorzy wskazali różne możliwości prowadzenia badań nad tematyką kobiet w zarządzaniu. Na przykład badania zjawiska szklanego sufitu nie wyjaśniają różnic między postępowaniem organizacji w perspektywie długo i krótkoterminowej. Jeśli chodzi o korzyści finansowe, nie jest jasne, co powoduje, że organizacje, w których zarządach zasiadają kobiety, osiągają lepsze wyniki finansowe i jak na te wyniki wpływa kontekst zewnętrzny. W odniesieniu do zapobiegania dyskryminacji ważnym zadaniem jest uchwycenie różnic między siłą zachowań prospołecznych a szkoleniem/procedurami. Istnieje również wiele kierunków badań, które należy dalej rozwijać (np. różnice między kobietami i mężczyznami w przejawianiu zachowań kontrproduktywnych i obywatelskich). pl
dc.abstract.en Background. Gender is an important element regarding women's (and men's) situation in organizations. Numerous research studies indicate that women have the required competences and yet they hold positions, in particular top managerial positions, definitely less frequently than men. These differences can be explained by the still existing phenomenon of the glass ceiling and discrimination against women. In addition, knowledge about effective methods of preventing discrimination against women and their importance for the functioning of the organization is little. Research aims. The objective of this paper was to identify the dominant trends in research on women in organizational management. On the basis of the grouped results of the conducted literature review, the authors outlined new research directions which had previously been absent from, or attracted little attention in, the existing discourse. Methodology. The main method applied by the authors was systematic literature review and the principles of research conducted in the fields of management and business (Creswell, 2013; Easterby‑Smith, Thorne & Jackson, 2015). Key findings. The authors indicated various possibilities of conducting research on women in management. For example, studies on the glass ceiling effect do not explain differences between the conduct of organizations with a long‑term orientation and those pursuing short‑term objectives. As far as financial benefits are concerned, it is not clear what causes organizations whose management boards include women to achieve better financial results and how such results are influenced by the external context. With respect to preventing discrimination, an important task is to grasp the differences between the strength of prosocial behaviours and training/procedures. There are also many research directions that should be further developed, e.g. differences between women and men in the manifestation of counterproductive and citizenship behaviours. pl
dc.subject.pl kobiety pl
dc.subject.pl organizacje pl
dc.subject.pl zarządzanie pl
dc.subject.en women pl
dc.subject.en organizations pl
dc.subject.en management pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.19.010.11753 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa