Jagiellonian University Repository

Using new media in planning and managing the revitalization process : by the example of Cracow

pcg.skipToMenu

Using new media in planning and managing the revitalization process : by the example of Cracow

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Kamilla [SAP13036932] pl
dc.date.accessioned 2020-06-01T13:43:57Z
dc.date.available 2020-06-01T13:43:57Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156878
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Using new media in planning and managing the revitalization process : by the example of Cracow pl
dc.title.alternative Wykorzystanie nowych mediów w planowaniu i zarządzaniu : proces rewitalizacji na przykładzie Krakowa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-52 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 48-51 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ijcm/2019/Numer-18(4)/art/16506/ pl
dc.abstract.pl Tło badań. Zakres e‑partycypacji stale się poszerza. Powszechność korzystania z e‑uczestnictwa w zarządzaniu publicznym każe myśleć o jego skuteczności we wdrażaniu złożonych procesów, zwłaszcza tych zachodzących w miastach,jak np. rewitalizacji miast. Proces ten tradycyjnie korzysta z szerokiego udziału interesariuszy opartego na relacjach "twarzą w twarz". Cel badań. Celem artykułu jest przedstawienie - w kontekście przeglądu literatury - doświadczeń Urzędu Miasta Krakowa w zakresie korzystania z e‑uczestnictwa mieszkańców w procesie planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Podstawowym pytaniem jest, czy możliwe jest stosowanie e‑uczestnictwa zamiast - czy też z ograniczeniem - korzystania z instrumentów tradycyjnych opartych na kontaktach bezpośrednich. Metodologia. Artykuł oparty jest na wynikach analizy desk research (dokumenty miasta Krakowa, wyniki badań i analiz w zakresie planowania i wdrażania rewitalizacji), analizie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, a także zogniskowanym wywiadzie grupowym przeprowadzonym przez autorkę w czerwcu 2019 r. z pracownikami Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Krakowa. Kluczowe wnioski. Na przykładzie analizy Krakowa, badań literatury oraz własnych badań i doświadczeń zdobytych przy projektowaniu kilku programów rewitalizacyjnych autorka stwierdza, że kontakt osobisty w planowaniu i wdrażaniu rewitalizacji jest nie do przecenienia. Jednak władze miasta i jego urzędnicy nie unikną konieczności prowadzenia części procesu komunikacji w mediach społecznościowych. Przykład Krakowa wskazał pewne słabości i niebezpieczeństwa, z którymi może spotkać się miasto wykorzystujące przedstawione w artykule e‑narzędzia zarządzania. pl
dc.abstract.en Background. The range of operation of e‑participation is constantly widening. The commonness of using e‑participation in public management makes one think about its effectiveness in implementing complex processes, particularly those occurring in cities, as the urban revitalization. This process traditionally benefits from wide stakeholder participation based on face‑to‑face relations. Research aims. The aim of the article is to present - in the context of literature - the experiences of the Cracow City Hall in the range of using e‑participation of the residents in the process of planning and implementing revitalization. The basic question is whether it is possible to use e‑participation instead or to a limited extent of traditional instruments based on face‑to‑face contacts. Methodology. The article is based on the results of a desk research (documents of the city of Cracow, the results of research and analyses in the field of interest), website analysis and social media profiles as well as focus group interview conducted by the author in June 2019 with the employees of the Revitalization Office at the Cracow City Hall. Key findings. By the example of Cracow, on the basis of literature research as well as own research and experience gained by designing several revitalization programmes, the author has claimed that face‑to‑face contact is inestimable. However, city government and its officials cannot avoid the necessity of conducting part of the communication process in social media. The example of Cracow has indicated some weaknesses and dangers which a city may face while using these tools the author has shown. pl
dc.subject.pl rewitalizacja pl
dc.subject.pl rewitalizacja miast pl
dc.subject.pl e‑partycypacja publiczna pl
dc.subject.pl zarządzanie publiczne pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.en revitalization pl
dc.subject.en urban regeneration pl
dc.subject.en e‑public participation pl
dc.subject.en public management pl
dc.subject.en new media pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/24498939IJCM.19.014.11757 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa