Jagiellonian University Repository

Patogeneza aterotrombozy

pcg.skipToMenu

Patogeneza aterotrombozy

Show full item record

dc.contributor.author Undas, Anetta [SAP20001686] pl
dc.date.accessioned 2020-05-29T12:16:44Z
dc.date.available 2020-05-29T12:16:44Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1897-3590 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156835
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Patogeneza aterotrombozy pl
dc.title.alternative Atherothrombosis pathogenesis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 396-401 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 401 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/10134/8634 pl
dc.abstract.pl Miażdżyca to przewlekła choroba zapalna tętnic charakteryzująca się tworzeniem swoistych zmian w ścianie naczynia z naciekami zapalnymi, gromadzeniem lipidów i włóknieniem. Przypuszcza się, że miażdżyca jest wywołana przez czynniki genetycznie uwarunkowane i środowiskowe o różnicowanym względnym udziale, co częściowo tłumaczy zmienność choroby. W miażdżycy biorą udział następujące komórki: monocyty/makrofagi, limfocyty T z przewagą limfocytów pomocniczych typu 1 (Th1), komórki mięśni gładkich ściany tętnic, komórki śródbłonka oraz nieliczne mastocyty, komórki B i komórki dendrytyczne. Pierwszym procesem w rozwoju miażdżycy jest przechodzenie monocytów i limfocytów pod śródbłonek dzięki aktywności białka chemotaktycznego monocytów typu 1 (MCP-1) i jego receptorowi, CCR2. Inne procesy uczestniczące w rozwoju zmian miażdżycowych to aktywacja limfocytów, płytek krwi, akumulacja zmodyfikowanych lipoproteid w makrofagach i ich przemiana w komórki piankowate z następową apoptozą oraz przechodzenie komórek mięśni gładkich do błony wewnętrznej. Powikłania miażdżycy obejmują głównie incydenty zakrzepowe na uszkodzonej blaszce „zwiększonego ryzyka” często niezwężającej istotnie światła tętnicy, ale posiadającej cienką pokrywę, duży rdzeń lipidowy oraz liczne nacieki zapalne na brzegach. Powstanie zakrzepu zależy przede wszystkim od ilości czynnika tkankowego w blaszce, a jego głównym źródłem są makrofagi na różnych etapach rozwoju i lipidowy rdzeń blaszki. Nasilenie reakcji zapalnej w zakrzepicy w tętnicy wiąże się z nasileniem stanu zapalnego zależnego od szlaku interleukiny-6. pl
dc.abstract.en Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of the arteries characterized by specific lesions in the arterial wall accompanied by endothelial inflammation, lipids accumulation and subsequent fibrosis. Both genetic and environmental factors differently contribute to the formation of atheroma, which might partially explain various manifestation of the disease. Following cells are critical for the initiation of atherosclerotic lesion: monocytes/macrophages, T lymphocytes with the predominance of Th1 subpopulation, myocytes of arterial wall, endothelial cells. Mastocytes, B lymphocytes and dendritic cells are also involved, but they are few in number. Initially, monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1), acting through its receptor CCR2, mediates the migration of monocytes and lymphocytes into subendothelial space. Further plaque formation requires lymphocyte and platelet activation, accumulation of modified lipoproteins in macrophages, their subsequent transformation into foam cells and apoptosis, as well as the migration of myocytes and neointima formation. The most common complications of atherosclerosis are thrombotic episodes resulting from the disruption of velnerable plaque, that may not necessarily cause the substantial lumen occlussion but is characterized by a thin cap, thick lipid core and inflammatory lesions over the margins. The development of thrombus depends mainly on the amount of tissue factor within the plaque. Its source are macrophages in different stages of maturation and lipid core of the plaque. The intensity of inflammatory processes in occluding thrombosis is closely related to the interleukin-6 pathway. pl
dc.subject.pl miażdżyca pl
dc.subject.pl zakrzep pl
dc.subject.pl zapalenie pl
dc.subject.en arteriosclerosis pl
dc.subject.en thrombus pl
dc.subject.en inflammation pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 1897-7839 pl
dc.title.journal Forum Medycyny Rodzinnej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-26 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa