Jagiellonian University Repository

Co dzieje się ze społeczeństwem?

pcg.skipToMenu

Co dzieje się ze społeczeństwem?

Show full item record

dc.contributor.author Flis, Maria [SAP11008884] pl
dc.contributor.author Frysztacki, Krzysztof [SAP11006457] pl
dc.contributor.author Skąpska, Grażyna [SAP11013887] pl
dc.contributor.author Polak, Paulina [SAP12020206] pl
dc.date.accessioned 2015-09-15T12:21:14Z
dc.date.available 2015-09-15T12:21:14Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3251-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15677
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Co dzieje się ze społeczeństwem? pl
dc.title.alternative What is happening with the society? pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 276 pl
dc.description.additional Wybrane materiały z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2010-09-08 do 2010-09-11, Kraków. Bibliogr. przy niektórych art. pl
dc.abstract.pl Jeszcze nikomu nie udało się włożyć nowych treści w stare formy. Dlatego hasłem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w Krakowie w dniach 8-11 września 2010 roku, były zmiany, jakich doświadcza społeczeństwo. Zmiany te wymuszają przemyślenie od nowa podstawowych paradygmatów, a nawet podstawowych pojęć (uspołecznienie, więź społeczna, władza, społeczna stratyfikacja, edukacja), za pomocą których socjolog analizuje społeczeństwo, a także rolę socjologii w wyjaśnianiu zmian i przewidywaniu ich kierunku. Pojawia się zatem pytanie, jakie jest znaczenie i sens owych paradygmatów i pojęć, jakie jest miejsce i rola socjologii w czasach niesłychanego wzrostu społecznej kompleksowości, procesów globalizacji, rozwoju technologii na niespotykaną dotąd skalę oraz związanego z tym nieograniczonego i nieprzeniknionego ryzyka dla jednostki i społeczeństwa? Ponad tysiąc socjologów uczestniczących w tym wydarzeniu podjęło intelektualny wysiłek udzielenia odpowiedzi na te i inne pytania w ramach sesji plenarnych, sympozjów oraz specjalistycznych sesji tematycznych. Niniejsza pozjazdowa publikacja stanowi przegląd wybranych referatów, możliwie najwierniej przybliżających Czytelnikowi fakt funkcjonowania społeczeństwa w procesie zmian wielowektorowych. pl
dc.abstract.en Yet no one was able to put new content on the old forms. That is why the XIV National Congress of Sociology of the Polish Sociological Association, held in Krakow on 8-11 September 2010, focused on changes experienced by society. These changes necessitate rethinking of new basic paradigms, and even basic concepts (socialization, social bond, power, social stratification, education), through which the sociologist examines society and the role of sociology in explaining and predicting changes in their direction. The question then arises, what is the significance and meaning of these paradigms and concepts, what is the place and role of sociology in times of unprecedented growth of social complexity, globalization, technological change on an unprecedented scale, and the associated risks unrestricted and impenetrable for the individual and society? More than a thousand sociologists participating in this event has taken intellectual effort to answer these and other questions in the framework of plenary sessions, symposia and special thematic session. This publication provides an overview of selected papers focused on functioning of society in the process of multidimentional changes. pl
dc.subject.pl problemy społeczne pl
dc.subject.en social problems pl
dc.description.conftype local pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference XIV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 2010-09-08; 2010-09-11; Kraków; Polska; ; ; ; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)