Jagiellonian University Repository

Time and physical geometry : a formalization of Putnam's proof

pcg.skipToMenu

Time and physical geometry : a formalization of Putnam's proof

Show full item record

dc.contributor.author Czerniawski, Jan [SAP11013049] pl
dc.date.accessioned 2020-05-18T17:15:31Z
dc.date.available 2020-05-18T17:15:31Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.issn 1425-3305 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/156027
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Time and physical geometry : a formalization of Putnam's proof pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-114 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 113-114 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LLP/article/view/LLP.2019.021/17710 pl
dc.abstract.pl Dowód Putnama, że upływ czasu jest nie do pogodzenia z teorią względności, bywa niedoceniany, głównie z powodu interpretacji Steina pojęcia realności w nim jako relacji dwuczłonowej. Ta interpretacja czyni go podatnym na łatwe zarzuty i umożliwia różne sposoby uniknięcia jego konkluzji. Proponuje się alternatywne podejście, skutkujące formalizacją bliższą intencjom Putnama, który w rzeczywistości interpretował realność jako własność nierelacyjną. Chociaż czyni to go odpornym na wszystkie standardowe strategie jego zablokowania, odsłania jednak jego rzeczywisty słaby punkt, którym jest założenie nadmiernie silnej interpretacji zasady względności. pl
dc.abstract.en Putnam’s proof that time flow is incompatible with Relativity is underestimated, mostly due to Stein’s interpretation of the notion of reality in it as a two-term relation. This interpretation makes it vulnerable to easy criticism and makes various ways of escaping its conclusion possible. An alternative approach is proposed, resulting in a formalization which seems closer to Putnam’s intentions where reality is interpreted as a non-relational property. Although it makes the proof immune to all standard strategies of blocking the proof, it reveals its real weak point which consists in assuming an overly strong interpretation of the principle of relativity. pl
dc.subject.pl upływ czasu pl
dc.subject.pl eternalizm pl
dc.subject.pl teoria względności pl
dc.subject.pl równoczesność pl
dc.subject.pl czasoprzestrzeń pl
dc.subject.en time flow pl
dc.subject.en eternalism pl
dc.subject.en relativity pl
dc.subject.en simultaneity pl
dc.subject.en spacetime pl
dc.description.volume 29 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.12775/LLP.2019.021 pl
dc.identifier.eissn 2300-9802 pl
dc.title.journal Logic and Logical Philosophy pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-05-18 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska