Jagiellonian University Repository

Long-term follow-up of percutaneous peripheral interventions in lower limb arteries in patients with acute coronary syndrome and diabetes

pcg.skipToMenu

Long-term follow-up of percutaneous peripheral interventions in lower limb arteries in patients with acute coronary syndrome and diabetes

Show full item record

dc.contributor.author Bartuś, Stanisław [SAP20014087] pl
dc.contributor.author Siudak, Zbigniew [SAP20011644] pl
dc.contributor.author Chyrchel, Michał [SAP20014200] pl
dc.contributor.author Rakowski, Tomasz [SAP20012839] pl
dc.contributor.author Dziewierz, Artur [SAP20011458] pl
dc.contributor.author Brzeziński, Michał pl
dc.contributor.author Skowronek, Jacek pl
dc.contributor.author Bobrowska, Beata pl
dc.contributor.author Suska, Marcin pl
dc.contributor.author Dubiel, Jacek [SAP20000850] pl
dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.date.accessioned 2020-05-14T12:29:08Z
dc.date.available 2020-05-14T12:29:08Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1734-9338 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155878
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Long-term follow-up of percutaneous peripheral interventions in lower limb arteries in patients with acute coronary syndrome and diabetes pl
dc.title.alternative Wyniki odległe przezskórnych interwencji obwodowych w zakresie tętnic kończyn dolnych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym i współistniejącą cukrzycą pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-121 pl
dc.abstract.pl Wstęp: Współwystępowanie cukrzycy i ostrych zespołów wieńcowych (OZW) jest częstym zjawiskiem. Obecność cukrzycy jest predyktorem niekorzystnego rokowania chorych po zabiegach przezskórnej angioplastyki tętnic kończyn dolnych (ang. percutaneous transluminal angioplasty, PTA). Cel: Porównanie bezpośrednich wyników leczenia chorych z cukrzycą i bez cukrzycy metodą przezskórnej interwencji wieńcowej (ang. percutaneous coronary intervention, PCI) oraz PTA w czasie tej samej hospitalizacji oraz określenie wyników leczenia w 12-miesięcznej obserwacji. Materiał i metody: Stu szesnastu chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST zostało włączonych do prospektywnego rejestru w czasie badania w latach 2003–2009 w jednym centrum akademickim w Krakowie. Wyniki: Analizowano dane chorych, którzy przebyli procedury PCI i PTA w czasie jednego pobytu szpitalnego. Spośród tych chorych 16 (14%) miało rozpoznaną cukrzycę, pozostali nie byli leczeni z tego powodu [100 (86%)]. Obie grupy różniły się istotnie statystycznie ze względu na płeć i wywiad. W ciągu rocznej obserwacji 12,5% osób zmarło w grupie chorych na cukrzycę w przeciwieństwie do 2% zgonów w grupie chorych bez cukrzycy (p = 0,033). Cukrzyca okazała się również silnym czynnikiem konieczności wykonania ponownych interwencji przezskórnych w ciągu 12-miesięcznej obserwacji. Wnioski: Pacjenci z cukrzycą mieli bardziej obciążający wywiad chorobowy z licznymi chorobami towarzyszącymi. Obecność cukrzycy u chorych z OZW leczonych metodą PCI i PTA jest związana z istotnie pogorszonym przeżyciem w 12-miesięcznej obserwacji. Cukrzyca jest ponadto silnym predyktorem konieczności ponownych rewaskularyzacji przezskórnych. pl
dc.abstract.en Background: Diabetes mellitus is a quite frequent comorbidity among patients with acute coronary syndromes (ACS). The presence of diabetes has also predicted poor outcome after lower limb percutaneous transluminal angioplasty (PTA). Aim: To determine outcomes of patients with and without diabetes mellitus treated with PCI and PTA at index hospital stay during a 12-month follow-up. Material and methods: There were 116 NSTACS (non ST elevation acute coronary syndromes) patients gathered in this prospective registry study in 2003-2009 in one academic center in Krakow, Poland. Results: Data on consecutive patients who underwent PTA and PCI procedure during the same hospital stay were analyzed. Of these, 16 (14%) had diabetes mellitus, the other 100 (86%) had no history of diabetes. Both groups differed significantly with regard to gender and past medical history. During one-year observation 12.5% patients died in diabetes group vs. 2% in non-diabetes group (p = 0.033). Diabetes mellitus has turned out to be a strong predictor of outcome measured by the occurrence of repeated percutaneous peripheral procedure in 12-month observation. Conclusions: Patients with diabetes mellitus have more aggravating past medical history with more frequently coexisting comorbidities. Diabetes mellitus in patients with ACS treated by PCI and PTA is associated with impaired 1-year survival. Diabetes itself is a strong predictor of repeated PTA procedures. pl
dc.subject.pl interwencje obwodowe pl
dc.subject.pl cukrzyca pl
dc.subject.pl ostry zespół wieńcowy pl
dc.subject.pl niedokrwienie kończyn dolnych pl
dc.subject.en peripheral angioplasty pl
dc.subject.en diabetes pl
dc.subject.en acute coronary syndrome pl
dc.subject.en limb ischaemia pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 3 (21) pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.identifier.doi 10.5114/pwki.2010.16352 pl
dc.identifier.eissn 1897-4295 pl
dc.title.journal Postępy w Kardiologii Interwencyjnej pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa