Jagiellonian University Repository

Estrogeny a skóra : spowolnienie procesu starzenia

pcg.skipToMenu

Estrogeny a skóra : spowolnienie procesu starzenia

Show full item record

dc.contributor.author Wojas-Pelc, Anna [SAP20001361] pl
dc.contributor.author Nastałek, Magdalena [USOS54431] pl
dc.contributor.author Sułowicz, Joanna [SAP20002622] pl
dc.date.accessioned 2020-05-13T05:58:34Z
dc.date.available 2020-05-13T05:58:34Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1643-8876 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155813
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Estrogeny a skóra : spowolnienie procesu starzenia pl
dc.title.alternative Oestrogens and skin : slowdown of skin aging pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 314-318 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Oestrogens-and-skin-8211-slowdown-of-skin-aging,4,11667,1,1.html pl
dc.abstract.pl Starzenie się skóry będące wynikiem upływu czasu, jak również działania wielu czynników zewnętrznych (UV, palenie tytoniu, dieta, stres) i wewnętrznych (hipoestrogenizm, niedobór hormonów podwzgórza) upośledza ją i ogranicza wiele jej funkcji. Zaburzenia gospodarki hormonalnej są ważnym i stosunkowo dobrze poznanym czynnikiem wpływającym istotnie na proces starzenia się skóry. Podkreślana jest zwłaszcza rola estrogenów, których stężenie zmniejsza się w okresie menopauzy, czemu towarzyszy nasilenie procesów starzenia zarówno związanych z wiekiem, jak i spowodowanych działaniem czynników środowiskowych. Precyzyjny mechanizm indukcji produkcji kolagenu przez estrogeny nie jest znany. Wydaje się, że może on być związany z wpływem na stężenie TGF-β – czynnika wzrostu promującego produkcję kolagenu przez fibroblasty. Wyniki wielu badań potwierdzają korzystny wpływ egzogennych estrogenów na naskórek – zwiększają jego nawilżenie, zmniejszają przeznaskórkową utratę wody, zwiększają stężenie lipidów powierzchniowych, poprawiają funkcję skóry jako bariery i zapobiegają suchości. Zdecydowana większość badań podkreśla protekcyjny wpływ terapii hormonalnej (HT) na zjawiska związane ze starzeniem się skóry, dokumentują ich korzystny wpływ nie tylko na kolagen, ale i na elastyczność skóry oraz funkcję niektórych przydatków skóry. Jednak niebezpieczeństwo związane ze stosowaniem HT, szczególnie w grupach kobiet, u których stwierdza się dodatkowe czynniki predysponujące do rozwoju schorzeń o potwierdzonym związku z taką terapią, powoduje, że nie pozwala to na rozszerzenie wskazań do stosowania HT w celu poprawy funkcji i wyglądu skóry. pl
dc.abstract.en Skin aging due to the passage of time and influence of many external (ultraviolet radiation, tobacco smoke, diet, stress) and internal (hypoestrogenism, lack of hypothalamus hormones) factors handicaps many skin functions. Disturbances of hormone management are important and well known agents responsible for skin aging. Particularly emphasized is the role of oestrogens, whose concentration becomes low during the menopausal period, causing intensification of skin aging. A distinct mechanism of induction of production of collagen via oestrogens is not known. There is a possibility of an influence on TGF-β (transforming growth factor beta), which stimulates fibroblasts to produce collagen. The data of many studies confirm the beneficial influence of exogenous oestrogens on the epidermis by decreasing transepidermal water loss, enhancing moisturizing abilities and surface lipid levels, improving skin function as a barrier and preventing dryness. Most studies give weight to the protective impact of hormone replacement therapy (HRT) on skin aging. Many studies have testified to good effects not only on collagen but also on skin elasticity and functions of some skin adnexa. However, a hazard connected with HRT in women with additional predisposing factors to development of diseases with a proven association with this therapy rule out the extension of use of HRT to improve skin functions and appearance. pl
dc.subject.pl starzenie się skóry pl
dc.subject.pl estrogeny pl
dc.subject.pl terapia hormonalna pl
dc.subject.en skin aging pl
dc.subject.en oestrogens pl
dc.subject.en hormone therapy pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.eissn 2299-0038 pl
dc.title.journal Przegląd Menopauzalny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-13 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Dermatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa