Jagiellonian University Repository

Większe przedmenopauzalne stężenia androgenów a pomenopauzalne stężenia estrogenów w surowicy u kobiet z hiperplazją endometrium

pcg.skipToMenu

Większe przedmenopauzalne stężenia androgenów a pomenopauzalne stężenia estrogenów w surowicy u kobiet z hiperplazją endometrium

Show full item record

dc.contributor.author Kacalska-Janssen, Olga [SAP20002612] pl
dc.contributor.author Rajtar-Ciosek, Agnieszka [SAP20002529] pl
dc.contributor.author Zmaczyński, Andrzej [SAP20010993] pl
dc.contributor.author Milewicz, Tomasz [SAP20001252] pl
dc.contributor.author Bereza, Tomasz [SAP20001567] pl
dc.contributor.author Wiatr-Tokarska, Justyna [SAP20016872] pl
dc.contributor.author Krzysiek, Józef [SAP20000266] pl
dc.date.accessioned 2020-05-12T09:33:04Z
dc.date.available 2020-05-12T09:33:04Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1643-8876 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155752
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl *
dc.title Większe przedmenopauzalne stężenia androgenów a pomenopauzalne stężenia estrogenów w surowicy u kobiet z hiperplazją endometrium pl
dc.title.alternative Higher premenopausal serum androgen levels and higher postmenopausal estrogen levels in women with endometrial hyperplasia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 309-318 pl
dc.description.additional Na pub. aut. podpis.: Joanna Wiatr pl
dc.abstract.pl Wstęp: Zmiany rozrostowe endometrium są jednym z zasadniczych problemów klinicznych dotyczących kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym. Stymulujące działanie estrogenów i czynników wzrostu doprowadza w warunkach prawidłowych w endometrium do zmian proliferacyjnych, natomiast przy przedłużonym ich działaniu dochodzi do zmian rozrostowych. Nienowotworowe rozrosty błony śluzowej trzonu macicy stanowią najpoważniejszy czynnik ryzyka rozwoju raka endometrium. Cel pracy: Ocena statusu hormonalnego w poszczególnych grupach patologii endometrium. Materiał i metody: Sto pacjentek w wieku około- i pomenopauzalnym z patologicznymi krwawieniami z dróg rodnych i/lub poszerzonym endometrium widocznym w badaniu ultrasonograficznym przezpochwowym. Na podstawie badania histeroskopowego, potwierdzonego oceną histopatologiczną endometrium, badaną populację podzielono na 4 grupy (osoby z rozrostem endometrium bez atypii, z polipem, z rakiem, grupa kontrolna). Oznaczono stężenia wybranych hormonów, czynników wzrostu i białek wiążących. Wyniki: Stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS), estradiolu i estronu w surowicy są znamiennie większe u kobiet z hiperplazją w porównaniu z grupy kontrolną (p < 0,05). Większe stężenia DHEAS i testosteronu występują częściej u pacjentek z hiperplazją przed menopauzą (p < 0,01 i p < 0,05), natomiast duże stężenia estradiolu i estronu odgrywają istotną rolę w przypadku hiperplazji po menopauzie (p < 0,05). Stężenie estronu może być predyktorem wystąpienia hiperplazji endometrium. Ten rodzaj patologii występował istotnie częściej u pacjentek z estronem w surowicy ≥ 174 pg/ml. U 62,5% kobiet z hiperplazją endometrium stwierdzane są duże stężenia IGFBP-3 w surowicy (> 5,58 ng/ml), co sugeruje możliwy udział tego czynnika w patogenezie zmian rozrostowych. Wnioski: Większe niż w grupie kontrolnej stężenia androgenów (DHEAS, testosteron) w surowicy kobiet z hiperplazją przed menopauzą sugerują możliwość udziału androgenów w patogenezie hiperplazji przed menopauzą, podobnie jak większe stężenia estrogenów (estradiol, estron) u kobiet z hiperplazją po menopauzie. pl
dc.abstract.en Objectives: To assess the hormonal status of individual groups of endometrial pathology. Prospective observational study. Material and methods: 100 peri- and postmenopausal women with abnormal uterine bleedings and/or abnormal endometrium. The population of women was divided into four groups according to hysteroscopic examination, confirmed by histopathology (non-atypical endometrial hyperplasia, polyp, cancer, controls). The levels of selected hormones, growth factors and binding proteins were marked. Results: Serum DHEAS, estradiol and estrone levels are significantly higher in women with hyperplasia in comparison with the control group (p < 0.05). Higher concentrations of serum DHEAS and testosterone occur more frequently in premenopausal women with hyperplasia (p < 0.01 and p < 0.05), whereas high concentra tions of estradiol and estrone play an important role in the case of postmenopausal hyperplasia (p < 0.05). Concentration of estrone can be a predictor of endometrial hyperplasia. This type of pathology occurred significantly more frequently in patients with serum estrone concentration ≥ 174 pg/ml. High serum levels of IGFBP-3 (> 5.58 ng/ml) occurred in 62.5% of women with endometrial hyperplasia, which suggests possible participation of this factor in the pathogenesis of hyperplastic changes of the endometrium. Conclusion: Higher serum androgen levels (DHEAS, testosterone) in premenopausal women with hyperplasia than in control group suggest possible participation of androgens in the pathogenesis of premenopausal hyperplasia, similarly to higher concentrations of estrogens (estradiol, estrone) in postmenopausal women. pl
dc.subject.pl hiperplazja endometrium pl
dc.subject.pl estrogeny pl
dc.subject.pl androgeny pl
dc.subject.pl menopauza pl
dc.subject.en endometrial hyperplasia pl
dc.subject.en estrogens pl
dc.subject.en androgens pl
dc.subject.en menopause pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.5114/pm.2012.30245 pl
dc.identifier.eissn 2299-0038 pl
dc.title.journal Przegląd Menopauzalny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Neurologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Endokrynologii Ginekologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa