Jagiellonian University Repository

"Bóg kiełbasy i pierogów" : polskie wątki w prozie Louise Erdrich

pcg.skipToMenu

"Bóg kiełbasy i pierogów" : polskie wątki w prozie Louise Erdrich

Show full item record

dc.contributor.author Gondor-Wiercioch, Agnieszka [SAP13014934] pl
dc.date.accessioned 2020-05-06T18:36:35Z
dc.date.available 2020-05-06T18:36:35Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155495
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title "Bóg kiełbasy i pierogów" : polskie wątki w prozie Louise Erdrich pl
dc.title.alternative "God of sausage and pierogis" : Polish themes in the prose of Louise Erdrich pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 393-407 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 406-407 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2019/Tom-16-zeszyt-3/art/16207/ pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy analizy wybranych stereotypów w powieściach Louise Erdrich w tak zwanej sadze o Pillagerach oraz w The Round House i LaRose. Autorka zestawia dekonstrukcję stereotypów rdzennych Amerykanów z pogłębieniem portretów psychologicznych Amerykanów polskiego pochodzenia, koncentrując się na temacie historii i religii. Najważniejsze wątki to zależność bohaterów od fundamentalistycznie pojmowanego katolicyzmu i szamanizmu Odżibwejów. Artykuł zwraca uwagę na skutki przymusowej chrystianizacji u Odżibwejów i bezrefleksyjnie kontynuowanego katolicyzmu u potomków polskich imigrantów, co prowadzi do rozmycia tożsamości i wewnętrznych konfliktów często uzewnętrznianych przez działania autodestrukcyjne. Autorka zwraca też uwagę na wątki humorystyczne, które pokazują, jak bohaterowie stawiają czoła dylematom wynikającym z konfliktu kultur. pl
dc.abstract.en This article analyses selected stereotypes present in the novels of Louise Erdrich - in the so-called Love Medicine series, The Round House, and LaRose. The author juxtaposes the deconstruction of stereotypes of Native Americans with the deepening of the psychological portraits of Polish Americans, focusing on the topics of history and religion. The most important motifs are the heroes' dependence on fundamentally understood Catholicism and on Ojibwe shamanism. The article draws attention to the effects of forced Christianization for the Ojibwe people and to the unreflective continuation of Catholicism in the descendants of Polish immigrants, both of which lead to a blurring of identity and to internal conflicts oftentimes externalized through self-destructive actions. The author also draws attention to humorous themes that show how the characters deal with the dilemmas resulting from the conflict of cultures. pl
dc.subject.pl współczesna literatura amerykańska pl
dc.subject.pl literatura rdzennych Amerykanów pl
dc.subject.pl Amerykanie pochodzenia polskiego pl
dc.subject.pl katolicyzm pl
dc.subject.pl szamanizm pl
dc.subject.en contemporary American literature pl
dc.subject.en First Nations literature pl
dc.subject.en Americans of Polish descent pl
dc.subject.en Catholicism pl
dc.subject.en shamanism pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,93 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.19.036.11740 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.title.volume Postkolonializm : potrzeba uważności pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-06 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa