Jagiellonian University Repository

Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

pcg.skipToMenu

Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

Show full item record

dc.contributor.author Marczewska, S. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.date.accessioned 2020-04-28T11:37:50Z
dc.date.available 2020-04-28T11:37:50Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154789
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Błąd medyczny związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki pl
dc.title.alternative Medical errors related to the nursing profession pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 14-21 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2012_4/201242.pdf pl
dc.abstract.pl Pielęgniarki w swojej codziennej pracy realizują bardzo wiele różnorodnych zadań. Jedne z nich wykonywane są automatycznie, inne wymagają podjęcia określonych decyzji. Ze względu na złożoność czynności, działań i decyzji wykonywanych przez pielęgniarki, istnieje realne ryzyko popełnienia błędu. W praktyce sądowo-lekarskiej, rzadziej niż czynności lekarzy, postępowanie pielęgniarek jest przedmiotem oceny sądowej w aspekcie zaistnienia błędu medycznego. Błąd związany z działalnością pielęgniarki w znaczeniu prawa jest najczęściej kategorią błędu wykonawczego. W Polsce stosunkowo rzadko podejmowane są analizy występowania błędu medycznego w ochronie zdrowia, co skłoniło autorów do podjęcia badań własnych. Celem opracowania jest zbudowanie świadomość istniejącego ryzyka popełnienia błędu medycznego, zbudowanie umiejętności wyciągania z błędów właściwych wniosków, skłonienie do doskonalenia własnych umiejętności i wykonywania czynności zgodnie z aktualnymi wytycznymi określonymi w standardach praktyki zawodowej i co najważniejsze zapewniania bezpieczeństwa opieki świadczonej na rzecz drugiego człowieka. pl
dc.abstract.en In their profession, nurses have to face a variety of tasks. Some of them can be performed automatically; others require specific decisions to be made. Because of the complexity of actions and decisions in charge of a nurse, the risk of errors is viable. In the judicial and medical practice, the actions of nurses rather than doctors are the object of more frequent inquiry as far as the occurrence of medical errors is concerned. Nursingrelated errors, as defined in legislation, are most often cases of faulty performance. In Poland analyses of medical error occurrence in healthcare are relatively infrequent, which is why the author were encouraged to undertake a study of their own. The purpose of this research is to popularise awareness of the risk of medical errors, support drawing proper conclusions from occurring errors as well as encouraging seeking professional perfection and abiding by current guidelines defined by medical practice standards. More importantly, it is also to contribute to security of a human being provided with medical care. pl
dc.subject.pl błąd medyczny pl
dc.subject.pl pielęgniarka pl
dc.subject.pl aspekty prawno-etyczne pl
dc.subject.en medical error pl
dc.subject.en nurse pl
dc.subject.en legal and ethical aspects pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,87 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 202-04-28 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa