Jagiellonian University Repository

Wiedza na temat ICE wybranych grup zawodowych : pielęgniarek i nauczycieli

pcg.skipToMenu

Wiedza na temat ICE wybranych grup zawodowych : pielęgniarek i nauczycieli

Show full item record

dc.contributor.author Szarpak, Ł. pl
dc.contributor.author Kopański, Zbigniew [SAP20002467] pl
dc.date.accessioned 2020-04-27T06:54:36Z
dc.date.available 2020-04-27T06:54:36Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 2299-9140 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154604
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Wiedza na temat ICE wybranych grup zawodowych : pielęgniarek i nauczycieli pl
dc.title.alternative Knowledge of ICE in selected professional groups : nurses and teachers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 30-33 pl
dc.identifier.weblink http://pzpr.eu/numery/2011_4/201147.pdf pl
dc.abstract.pl Wstęp. Każdego dnia na drogach dochodzi do dużej liczby wypadków, w których duża rzesza uczestników ruchu zostaje ranna. Do niedawna służby ratownicze miały problem z kontaktowaniem się z rodzinami ofiar wypadków. W tym celu stworzony został projekt ICE (In the Case of Emergency) = „w razie wypadku”. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie wiedzy z zakresu znajomości ICE wśród pielęgniarek, oraz nauczycieli. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 120 osób (pielęgniarek oraz nauczycieli) zamieszkałych w Polsce Centralnej. Badania przeprowadzono w okresie 15.01.2011-30. 06.2011. Posłużono się kwestionariuszem sprawdzającym wiedzę z zakresu ICE. Wyniki. 54% ankietowanych wie co oznacza skrót ICE (43 pielęgniarki; 22 nauczycieli). Głównym źródłem wiedzy z zakresu ICE są rodzina i znajomi, następnie szkoła/uczelnia. 31 osób zamieściło wpis ICE w telefonie. Wnioski. W badanym materiale wiedza na temat ICE jest dalece niewystarczająca. Pielęgniarki pomimo posiadania wiedzy na temat ICE nie zamieszczają wpisu ICE w telefonie. pl
dc.abstract.en Introduction. Each day on the roads comes to the large number of accidents in which large numbers of participants traffic is injured. Until recently, emergency services have a problem with contact with families of victims of accidents. to this end, was created project ice (in the case of emergency). Aim. the purpose of the work has been exploring the knowledge of the knowledge of the ice among the nurses and teachers. Material and methods. research included in the group of 120 persons (nurses and teachers) residing in central Poland. tests were carried out in 2012. Uses questionnaire verify knowledge of the ICE. Results. 54% of those surveyed knows what means the abbreviation ice (43 nurses; 22 teachers). the main source of knowledge from the scope of ice are family and friends, then school / university. 31 people entered the entry “ICE” on her phone. Conclusions. In considered material knowledge on the ice is totally insufficient. nurses despite having the knowledge on the ice does. pl
dc.subject.pl ICE pl
dc.subject.pl wypadek pl
dc.subject.pl ratownictwo pl
dc.subject.pl telefon pl
dc.subject.en ice pl
dc.subject.en accident pl
dc.subject.en rescue pl
dc.subject.en phone pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,25 pl
dc.identifier.eissn 2391-4408 pl
dc.title.journal Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa