Jagiellonian University Repository

Латинские образцы польской диалектной фразематики

pcg.skipToMenu

Латинские образцы польской диалектной фразематики

Show full item record

dc.contributor.author Rak, Maciej [SAP11019413] pl
dc.contributor.editor Walter, Harry pl
dc.contributor.editor Mokienko, Valerij Mihajlovič pl
dc.date.accessioned 2020-04-22T12:46:47Z
dc.date.available 2020-04-22T12:46:47Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.isbn 978-3-86006-478-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/154359
dc.language rus pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other фразематика pl
dc.subject.other латинские заимствования pl
dc.subject.other польские диалекты pl
dc.subject.other фразематические калки pl
dc.title Латинские образцы польской диалектной фразематики pl
dc.title.alternative Latin patterns of Polish dialectical phrasematics pl
dc.title.alternative Latinskie obrazcy polʹskoj dialektnoj frazematiki pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Greifswald pl
dc.pubinfo Sankt-Petersburg : Universität Greifswald pl
dc.description.physical 32-39 pl
dc.description.additional Autor podpisany na publikacji: Мачей Рак. Red. podpisani: Харри Вальтер, Валерий Михайлович Мокиенко pl
dc.abstract.pl Artykuł ten dotyczy kalk łacińskich w polskiej gwarowej frazematyce. Jak się bowiem okazuje, za pośrednictwem polszczyzny ogólnej do polskich gwar przeszło wiele frazemów o łacińskim pochodzeniu. Ich źródło może być trojakiego rodzaju: 1) starożytność (mitologia i wypowiedzi słownych osób), 2) Pismo Święte, 3) średniowieczne legendy, bajki i podania. Liczby łacińskich kalk frazematycznych w polskich gwarach właściwie nie można precyzyjnie określić m.in. ze względu na różne pojmowanie gwarowych frazemów. Jedno podejście (dyferencyjne) zakłada, że gwarowy frazem to taki, który nie jest znany w polszczyźnie ogólnej. Według drugiego podejścia (traktującego gwarę jako kod niezależny od polszczyzny ogólnej) gwarowymi frazemami są wszystkie jednostki notowane w gwarach niezależnie od ich pochodzenia. pl
dc.abstract.en This article is about Latin cales in Polish dialectical phrasematics. As it turns out, through the general Polish language, many phrases about Latin origin have gone through to Polish dialects. Their source can be of three types: 1) antiquity (mythology and speech of people), 2) Holy Bible, 3) medieval legends, fairy tales and stories. The number of Latin phrases in Polish dialects cannot be precisely determined, among others due to different understanding of dialectal phrases. One approach (differential) assumes that the dialectal phrase is one that is not known in general Polish. According to the second approach (treating dialect as a code independent of general Polish) dialect phrases are all units listed in dialects regardless of their origin. pl
dc.abstract.other Данная статья рассматривает латинские кальки в польской диалектной фразематике. Как оказалось, при помощи польского литературного языка в польские говоры проникло множество фразем латинского происхождения. Их источники делятся на три вида: 1) античные (мифология и словесные выражения людей), 2) библейские (Священное Писание), 3) средневековые (легенды, басни и предания). Количество латинских фразематических калек в польских говорах невозможно точно подсчитать в связи с тем, что понятие «диалектная фразема» толкуется по-разному. Один подход подразумевает под «диалектной фраземой» единицу, неизвестную в польском литературном языке. Согласно другому подходу, трактующему говор как код, который не зависит от польского литературного языка, фраземой являются все единицы, зафиксированные в польских говорах, вне зависимости от их происхождения. pl
dc.subject.pl frazematyka pl
dc.subject.pl zapożyczenia łacińskie pl
dc.subject.pl polskie gwary pl
dc.subject.pl kalka frazematyczna pl
dc.subject.en phrasematics pl
dc.subject.en Latin borrowings pl
dc.subject.en Polish Dialects pl
dc.subject.en phrasematics calque pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Die slawische Phraseologie Entlehnungen und Kalkierungen in der slawischen Phraseologie : Kollektivmonografie = Славянская фразеология: заимствования и кальки в славянской фразеологии : Коллективная монография = Slavânskaâ frazeologiâ: zaimstvovaniâ i kalʹki v slavânskoj frazeologii : Kollektivvnaâ monografiâ pl
dc.language.container rus pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 27; liczba stron 180; liczba arkuszy wydawniczych 12; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa