Jagiellonian University Repository

Eastern Europe and the British imperial imagination, 1914-1919

pcg.skipToMenu

Eastern Europe and the British imperial imagination, 1914-1919

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Andrzej [SAP11018213] pl
dc.date.accessioned 2020-04-13T19:33:57Z
dc.date.available 2020-04-13T19:33:57Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1230-5057 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153734
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/legalcode *
dc.title Eastern Europe and the British imperial imagination, 1914-1919 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-26 pl
dc.abstract.pl Pierwsza wojna światowa wymusiła na elitach Europy Zachodniej potrzebę określenia, czym ma być Europa Wschodnia, jak wyglądać będzie nowy porządek polityczny po zakończeniu wielkiej wojny, czy da się utrzymać równowagę między Rosją a Niemcami oraz co zrobić z coraz większymi ambicjami Rosji sowieckiej przywrócenia kontroli nad ziemiami byłego Imperium Rosyjskiego. Niniejszy tekst dotyczy wizji Europy Wschodniej wśród brytyjskich elit politycznych od memoriału Arthura Balfoura z 1916 r. do koncepcji tej części Europy stworzonej w kręgu premiera Davida Lloyda George’a w 1920 r. oraz analiz Halforda Mackindera, ojca brytyjskiej geopolityki. pl
dc.abstract.en During the Great War elites of Western Europe were forced to decide on their perception of Eastern Europe, on a new political order after the end of the war, and to think out how to keep the balance between Russia and Germany and what to do with increasing ambitions of Soviet Russia to regain control over the territories of the former Russian Empire. This text attempts to re-create the specific frame of mind of early twentieth-century British political elites which influenced their perception of Eastern European developments from Arthur Balfour’s memorial in 1916 to Eastern Europe’s concepts by Prime Minister David Lloyd George in 1920 and analyses of Sir Halford Mackinder, the father of British geopolitics. pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Europa Wschodnia pl
dc.subject.pl sprawa polska w czasie I wojny światowej pl
dc.subject.pl Wielka Brytania w czasie I wojny światowej pl
dc.subject.pl brytyjska polityka zagraniczna pl
dc.subject.pl David Lloyd George pl
dc.subject.pl Arthur Balfour pl
dc.subject.pl Halford Mackinder pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en Eastern Europe pl
dc.subject.en Polish cause during World War I pl
dc.subject.en Great Britain during World War I pl
dc.subject.en British foreign policy pl
dc.subject.en David Lloyd George pl
dc.subject.en Arthur Balfour pl
dc.subject.en Halford Mackinder pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.doi 10.12775/SDR.2017.EN3.01 pl
dc.identifier.eissn 2353-6403 pl
dc.title.journal Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2017 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0