Jagiellonian University Repository

Why does it happen in physics? : opinions of european physicists on gender inequality

pcg.skipToMenu

Why does it happen in physics? : opinions of european physicists on gender inequality

Show full item record

dc.contributor.author Krzaklewska, Ewa [SAP13036733] pl
dc.contributor.author Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.contributor.author Ciaputa, Ewelina [SAP13008056] pl
dc.contributor.author Struzik, Justyna [SAP14023968] pl
dc.date.accessioned 2020-04-01T22:06:19Z
dc.date.available 2020-04-01T22:06:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/153010
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Why does it happen in physics? : opinions of european physicists on gender inequality pl
dc.title.alternative Dlaczego tak się dzieje w fizyce? : opinie europejskich fizyków o nierówności płci pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-29 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 27-29 pl
dc.identifier.weblink http://www.journalssystem.com/shagh/Why-Does-it-Happen-in-Physics-Opinions-of-European-Physicists-on-Gender-Inequality,116048,0,1.html pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza opinii i refleksji fizyków pracujących w europejskich instytucjach badawczych dotyczących przyczyn nadreprezentacji mężczyzn w tej dyscyplinie oraz barier, jakich doświadczają kobiety realizujące karierę naukową w fizyce. Artykuł opiera się na danych jakościowych pochodzących z 83 indywidualnych wywiadów pogłębionych, zebranych w latach 2016-2017 w ramach projektu "Gender Equality Network in European Research Area" (GENERA). Główne powody nierówności liczebnej kobiet i mężczyzn w fizyce, podawane w wywiadach, sytuowane są poza samymi instytucjami naukowymi - wskazuje się na proces socjalizacji dziewczynek i chłopców oraz istniejące stereotypy płciowe jako główne przyczyny nierówności. Inne powody dotyczą niedawnych przeobrażeń w obrębie akademii odnoszących organizacji pracy i strukturalnych uwarunkowań - wśród nich wymieniane są takie zjawiska jak prekaryzacja pracy, konkurencyjność, wymóg mobilności. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki badań podkreślali rolę zmaskulinizowanej kultury pracy, przyczyniającej się do występowania uprzedzeń ze względu na płeć, mikroagresji czy dyskryminacji. W nawiązaniu do niedawnych studiów pokazujących, że świadomość (nie)równości płci pozostaje istotnym elementem w dążeniu do implementacji strukturalnej i instytucjonalnej zmiany, artykuł wskazuje, w jaki sposób postrzeganie przez fizyków przyczyn nierówności płci może wpływać na realizację polityki równości płci w instytucjach badawczych. pl
dc.subject.pl równość płci w nauce pl
dc.subject.pl plany równości płci pl
dc.subject.pl fizyka pl
dc.subject.pl polityka równości płci pl
dc.subject.pl instytucje badawcze pl
dc.subject.en gender (in)equality awareness pl
dc.subject.en gender equality measures and plans pl
dc.subject.en physics pl
dc.subject.en research performing organizations pl
dc.subject.en gender equality policy pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2019.18.4.13 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-01 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska