Jagiellonian University Repository

Partie i fakcje w schyłkowym okresie rządów Augusta III Sasa

Partie i fakcje w schyłkowym okresie rządów Augusta III Sasa

Show full item record

dc.contributor.author Kuras, Katarzyna [SAP14000100] pl
dc.date.accessioned 2015-09-02T10:10:02Z
dc.date.available 2015-09-02T10:10:02Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1644-857X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/15289
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Partie i fakcje w schyłkowym okresie rządów Augusta III Sasa pl
dc.title.alternative Parties and factions in the final period of the rule of king Augustus III pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-90 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza partii i fakcji istniejących w schyłkowym okresie rządów Augusta III oraz odkrycie właściwego dla epoki znaczenia obu terminów. Wśród wykorzystanych źródeł dominuje publicystyka, która przynosi informacje zarówno o istniejących podziałach na scenie politycznej, jak i o hasłach wykorzystywanych w dynamizowaniu debaty politycznej. Okazuje się, że istnienia XVIII-wiecznych partii nie gwarantowała osoba lidera, struktura bądź program polityczny; o wiele istotniejsze były hasła programowe i bieżąca, najczęściej koniunkturalna gra polityczna, w trakcie której dochodziło do istotnych zmian na scenie politycznej (przykładem są lata 1762–1763). Partyjna rzeczywistość była dynamiczna i niejednorodna, podobnie jak partyjna przynależność: raczej związana z głoszonymi hasłami, ewentualnymi profitami finansowymi, a nie programem. W rezultacie stronnictwa istniejące w schyłkowym okresie rządów Augusta III: Familia, republikanci oraz obóz dworski, były bardziej platformami porozumienia różnorodnych formacji partyjnych i fakcyjnych niż zwartymi, jednorodnymi formacjami. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to analyze the parties and factions existing in the final period of Augustus III Wettin reign and to discover the appropriate meaning of the terms “party” and “faction” in this period. It is journalism or “occasional writings” that dominates in the group of the sources used as a base of information about the divisions existing on the political scene and “principles” exploited to make fight between parties more dynamic. It turns out that the existence of parties was not guaranteed by the person of the powerful leader, structures or parties’ programme. Much more important were “principles” or “slogans” and current opportunistic fight on the domestic forum, during which (e.g. in the years 1762-1763) significant changes on the political scene were introduced. Consequently both political divisions and parties’ affiliations were dynamic and heterogeneous, related to promoted slogans, possible financial benefits, not the programme. As a result the parties existing in this period in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Familia, republican party and court party were rather platforms of agreement of various parties and factions than compact, homogeneous formations. pl
dc.subject.pl August III Sas pl
dc.subject.pl partie i fakcje pl
dc.subject.pl czasy saskie pl
dc.subject.en Augustus III Wettin pl
dc.subject.en parties and factions pl
dc.subject.en Saxon period pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,9 pl
dc.title.journal Przegląd Nauk Historycznych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND​; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska