Jagiellonian University Repository

Habitual deference? : Strasbourg standards of judicial independence and challenges of the present

pcg.skipToMenu

Habitual deference? : Strasbourg standards of judicial independence and challenges of the present

Show full item record

dc.contributor.author Tacik, Przemysław [SAP13902810] pl
dc.date.accessioned 2020-03-23T17:04:11Z
dc.date.available 2020-03-23T17:04:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1730-4504 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152253
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Habitual deference? : Strasbourg standards of judicial independence and challenges of the present pl
dc.title.alternative Zwyczajowa uległość? : strasburskie standardy niezależności sądownictwa a wyzwania teraźniejszości pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-63 pl
dc.description.additional Przypisy pl
dc.identifier.weblink https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.+Tacik_PWPM+2019.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia podejście ETPC do niezależności sądów, chronionej przez art. 6 ust. 1 EKPC. Niezależność sądownictwa stanowi jeden z kluczowych elementów rządów prawa i jako taka jest wpisana w aksjologię Konwencji. Niemniej jednak standardy ETPC w tym zakresie pozostają dość ograniczone. W szczególności Trybunał przyjmuje niższy próg ochrony przed ingerencjami innych władz państwowych w sądownictwo niż międzynarodowe soft law (w tym soft law Rady Europy). Artykuł dowodzi, że orzecznictwo ETPC znajduje się aktualnie w okresie przejściowym; może ono dać odpowiedź na nowe zagrożenia rządów prawa wiążące się z prawicowym populizmem. pl
dc.abstract.en The paper discusses the ECtHR's approach to judicial independence as protected by Art. 6 (1) ECHR. Independence of the judiciary constitutes one of the pivotal elements of the rule of law and, as such, is deeply inscribed into the axiology of the Convention. Nonetheless, the ECtHR's standards in this regard are quite limited. In particular, the Court imposes a lower threshold of protection against undue influence from other state powers than international soft law (including soft law of the Council of Europe). The paper argues that the ECtHR's jurisprudence is currently in the period of transition, which desirably might lead to taking account of new dangers for the rule of law caused by right-wing populism. pl
dc.subject.pl rządy prawa pl
dc.subject.pl EKPC pl
dc.subject.pl ETPC pl
dc.subject.pl niezależność sądownictwa pl
dc.subject.en rule of law pl
dc.subject.en ECHR pl
dc.subject.en ECtHR pl
dc.subject.en judicial independence pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.26106/k5eq-rx96 pl
dc.title.journal Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-04-02 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa