Jagiellonian University Repository

Erasmus of Rotterdam as a teacher of christian humanism

pcg.skipToMenu

Erasmus of Rotterdam as a teacher of christian humanism

Show full item record

dc.contributor.author Wrońska, Katarzyna [SAP11015537] pl
dc.date.accessioned 2020-03-19T17:49:29Z
dc.date.available 2020-03-19T17:49:29Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1505-6872 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152107
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Erasmus of Rotterdam as a teacher of christian humanism pl
dc.title.alternative Erazm z Rotterdamu jako nauczyciel humanizmu chrześcijańskiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-93 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2019.042/25282 pl
dc.abstract.pl Tekst prezentuje życie i myśl Erazma z Rotterdamu jako humanisty, pedagoga i osoby duchownej, by następnie spróbować opisać powstałą ze złożenia tych trzech poziomów i sposobów myślenia Erazmiańską koncepcję humanistycznej edukacji religijnej. Cel tego badania jest podwójny, z jednej strony chodzi o odtworzenie tej historycznej myśli z ambicją wydobycia jej wyróżników, ale z drugiej – zakłada się, że ta koncepcja może być przydatna nam współczesnym, zainteresowanym bądź odpowiedzialnym za dzisiejszy kształt edukacji religijnej, w teorii i praktyce. pl
dc.abstract.en The text presents the life and thought of Erasmus of Rotterdam as a humanist, educator and a priest, and then tries to describe the Erasmus concept of humanistic religious education arising from these three levels and ways of thinking. The purpose of this research is twofold, on the one hand, it is about recreating this historical thought with the ambition to bring out its distinguishing features, on the other - it is assumed that this concept can be useful to us today, interested or responsible for today's shape of religious education, in theory and practice. pl
dc.subject.pl humanizm; chrześcijaństwo; pedagogika; edukacja religijna; nauczyciel; uczeń; wychowanie pl
dc.subject.en humanism, christianity, pedagogy, religious education, teacher, pupil, nurture pl
dc.description.volume 44 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.12775/PCh.2019.042 pl
dc.identifier.eissn 2451-1951 pl
dc.title.journal Paedagogia Christiana pl
dc.title.volume Religious Education and the Development of Subjectivity pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-06 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska