Jagiellonian University Repository

Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi

pcg.skipToMenu

Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi

Show full item record

dc.contributor.author Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.date.accessioned 2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.available 2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2082-6931 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151876
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi pl
dc.title.alternative Lexical terminology of children relating to their age in the language of the oldest and the youngest inhabitants of villages of Pogórze pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 169-179 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy nazw dziecka odnoszących się do wieku, funkcjonujących na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (na granicy powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego). Materiał językowy zgromadzono drogą kwestionariuszową, a respondentami było blisko 200 osób z dwóch grup wiekowych: gimnazjaliści oraz najstarsi mieszkańcy wskazanego terenu. Wyniki badań ujawniły znaczące różnice w postrzeganiu dziecka przez uczniów i pokolenie najstarsze. Respondenci z tych dwóch grup wyznaczają odmienne cezury dla dorosłości i inaczej je uzasadniają. Leksyka nazywająca dzieci ze względu na wiek obejmuje znacznie większą liczbę jednostek w języku starszych Pogórzan. Uczniowie częściej podają wyrazy wspólne z polszczyzną ogólną, także w jej wariancie potocznym lub środowiskowym, a starsi chętnie przywołują dyferencyjne słownictwo gwarowe, w tym odwołujące się do minionych realiów wiejskich. Gimnazjaliści znają głównie te gwarowe określenia dzieci, które są rozpowszechnione na badanym terenie i obrosłe siatką derywatów pl
dc.abstract.en The article presents lexical terminology of children relating to their age, which are present in the region of Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie (on the border of tarnowskie and nowosądeckie counties). The Language material was gathered by means of a questionnaire. It was answered by almost 200 people, who represent two age groups: middle-school students, and the oldest inhabitants of the area in question. The results revealed significant differences in the way a child is perceived by the students and by the oldest generation. The respondents representing these two groups determine different caesura for adulthood, and they also justify this choice differently. Lexical terminology of children relating to their age constitutes a significantly larger number of lexical items in the language of the older inhabitants of Pogórze. Students more frequently quote names common in general Polish language, both in its colloquial and regional form. Older respondents are more keen to use differentiating dialectal terms, including lexical items referring to the past reality of village life. Students are familiar mainly with the dialectal lexical items for children that are widespread in the area in question and have numerous derivatives. pl
dc.subject.pl leksyka ekspresywna pl
dc.subject.pl nazwy dzieci w języku mieszkańców wsi pl
dc.subject.pl język mieszkańców wsi pl
dc.subject.pl dialekt małopolski pl
dc.subject.en expressive lexis pl
dc.subject.en vocabulary naming children in the countryside pl
dc.subject.en the language of village inhabitants pl
dc.subject.en a Lesser Poland dialect pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 0,65 pl
dc.identifier.doi 10.15584/slowo.2019.10.12 pl
dc.title.journal Słowo Studia Językoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa