Jagiellonian University Repository

"Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zycha

pcg.skipToMenu

"Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zycha

Show full item record

dc.contributor.author Wojda, Dorota [SAP11117367] pl
dc.date.accessioned 2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.available 2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151782
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zycha pl
dc.title.alternative "The letters keep on coming, though I’m dead" : paralogicisms in the poetry of Jan Zych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 43-59 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124787/edition/108875/content pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy paralogicznych figur (amfibologii, ekwiwokacji, hypallage i syllepsis) w poezji Jana Zycha. Paralogizmy to wyrażenia, w których połączenie formy logicznej i syntaktycznej wywołuje nierozwiązywalną zagadkę semantyczną. Całość podzielona jest na trzy części, z których każda dotyczy jednego ze środków, jakich używa Zych do ukazywania opozycji dystansu i bliskości: metafory powietrza, odpowiadającej kanałowi mowy poetyckiej; komunikowania się za pośrednictwem poczty (listów); obrazów labiryntu. Paralogiczne figury rozpatrywane są ze względu na ich funkcję w konstruowaniu tekstów, jako sygnatury autorskiej podmiotowości, a także jako zaproszenia do performatywnej lektury. W związku z tym wiersze Zycha, w szczególności "Labirynty", odczytywane są jako literackie performanse, przypominające labiryntową prozę J. L. Borgesa i O. Paza. pl
dc.abstract.en This article focuses on paralogical figures (amphibology, equivocation, hypallage and syllepsis) in the poems of Jan Zych. Paralogicisms are phrases in which the combination of logical and syntactical form produces an irresolvable semantic conundrum. The article is divided into three parts, each dealing with one aspect of Zych’s handling of the opposition of distance and proximity: air metaphors expressive of the channel of poetic speech; communication by post (letters); and images of the labyrinth. The paralogical figures are discussed in terms of their function as textual building-blocks, a mark of the author’s subjectivity, and an invitation for performative reading. In this way, Zych’s poems, in particular Labirynty (The Labyrinths) are reconstituted as literary performances, analogous to the labyrinthine prose of J. L. Borges and O. Paz. pl
dc.subject.pl Jan Zych pl
dc.subject.pl paralogizm pl
dc.subject.pl poezja epistolarna pl
dc.subject.pl labirynt literacki pl
dc.subject.en Jan Zych (1931-1995) pl
dc.subject.en paralogicisms pl
dc.subject.en epistolary poetry pl
dc.subject.en literary labyrinth pl
dc.subject.en 20th-century Polish literature pl
dc.subject.en Polish poetry after 1945 pl
dc.subject.en imagery of distance and proximity pl
dc.subject.en Octavio Paz (1914-1998) pl
dc.subject.en J.L. Borges (1899-1986) pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1 (352) pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.identifier.doi 10.24425/rl.2018.124787 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-18 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska