Jagiellonian University Repository

Grammatical gender influences semantic categorization and implicit cognition in Polish

pcg.skipToMenu

Grammatical gender influences semantic categorization and implicit cognition in Polish

Show full item record

dc.contributor.author Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.author Polak, Mateusz [SAP14013388] pl
dc.contributor.author Natalia, Świątkowska pl
dc.date.accessioned 2020-03-04T10:54:47Z
dc.date.available 2020-03-04T10:54:47Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1664-1078 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150928
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Grammatical gender influences semantic categorization and implicit cognition in Polish pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-18 pl
dc.identifier.weblink https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02208/full pl
dc.abstract.pl Wpływ rodzaju gramatycznego na procesy poznawcze jest ważnym zagadnieniem we współczesnej psycholingwistyce i psychologii języka, szczególnie w badaniach dotyczących relacji między gramatyką a semantyką. Zakres tego wpływu jest uzależniony od systemu rodzaju gramatycznego danego języka i jego specyfiki gramatycznej. Celem prezentowanych eksperymentów było zbadanie efektów rodzaju gramatycznego w języku polskim - języku słowiańskim z trzema rodzajami gramatycznymi w liczbie pojedynczej i dwoma w liczbie mnogiej. W Eksperymencie 1 zastosowano oceny podobieństwa triad i okazało się, że rodzaj gramatyczny rzeczowników wpływa na postrzegane podobieństwo słów w przypadku zwierząt, ale nie nazw obiektów nieożywionych czy pojęć abstrakcyjnych. W Eksperymencie 2 użyto zmodyfikowanego Testu Utajonych Skojarzeń; wyniki sugerują, że wpływ rodzaju gramatycznego rzeczowników wydaje się mieć utajony charakter, ponieważ spójność rodzaju gramatycznego nazw i płci odnośnika wpływa na czas reakcji i liczbę błędów klasyfikacji. W Eksperymencie 3 uczestnicy przypisywali głosy męskie lub żeńskie zwierzętom i przedmiotom martwym (ich nazwy miały męski lub żeński rodzaj gramatyczny), które były prezentowane jako słowa lub obrazy. Efekty rodzaju gramatycznego występowały zarówno dla obiektów żywych, jak i nieożywionych i były podobne dla bodźców słownych i wizualnych. Okazało się, że w języku polskim wpływ rodzaju gramatycznego może występować na poziomie leksyko-semantycznym i konceptualnym i dotyczy zarówno obiektów żywych, jak i nieożywionych. Wyniki omówiono w kontekście hipotezy podobieństwa i rodzaju oraz hipotezy płci i rodzaju. pl
dc.abstract.en The influence of grammatical gender on cognitive processes is an important issue in contemporary psycholinguistics and language psychology, particularly in research concerning the relations between grammar and semantics. The extent of this effect is dependent on a given language's gender system and its grammatical specifics. The aim of the presented research was to investigate grammatical gender effects in Polish - a Slavic language with three singular and two plural grammatical genders. In Experiment 1, triadic similarity judgments were used, and it turned out that the grammatical gender of nouns influenced perceived similarity of words in case of animals, but not inanimate objects or abstract concepts. In Experiment 2 we used a modified Implicit Association Test; results suggest that grammatical gender seems to be of implicit nature, as grammatical gender consistency influenced reaction times and the number of classification errors. In Experiment 3 participants assigned male and female voices to animals and inanimate objects, which were presented either as words or as pictures. Grammatical gender effects occurred for both animate and inanimate objects and were similar for verbal and visual stimuli. It turned out that in the Polish language the influence of grammatical gender may occur on the lexicosemantic level and the conceptual level, and concerns both animate and inanimate objects. Results are discussed in context of the similarity and gender and the sex and gender hypotheses. pl
dc.subject.pl rodzaj gramatyczny pl
dc.subject.pl semantyczna kategoryzacja pl
dc.subject.pl ocena podobieństwa słów triadach pl
dc.subject.pl Test Utajonych Skojarze pl
dc.subject.pl hipoteza podobieństwa i rodzaju pl
dc.subject.pl hipoteza płci i rodzaju pl
dc.subject.en grammatical gender pl
dc.subject.en semantic categorization pl
dc.subject.en Implicit Association Test pl
dc.subject.en triadic similarity judgments pl
dc.subject.en similarity and gender pl
dc.subject.en sex and gender pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.3389/fpsyg.2019.02208 pl
dc.title.journal Frontiers in Psychology pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 2208 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa