Jagiellonian University Repository

Mediatization of life : in the process of ceaseless trans coding

pcg.skipToMenu

Mediatization of life : in the process of ceaseless trans coding

Show full item record

dc.contributor.author Cich, Bernadetta pl
dc.date.accessioned 2020-03-02T12:43:47Z
dc.date.available 2020-03-02T12:43:47Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150671
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Mediatization of life : in the process of ceaseless trans coding pl
dc.title.alternative Mediatyzacja życia : w procesie ciągłego transkodowania pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-48 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 47 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/1-(221)/art/4841/ pl
dc.abstract.pl Postęp technologiczny, który dynamizuje proces mediatyzacji, sprawia, że komunikacja się transformuje. Jej główną cechą staje się obrazowość i retoryczność. Komunikaty budowane są na podstawie obrazów i cech obrazu, który jest nośnikiem rozmaitych funkcji, gdzie główną funkcją jest retoryczna perswazja. Niniejsze rozważania są analizą przykładów przejawów mediatyzacji człowieka i społeczeństwa jako zjawiska, które opiera się na przedmiocie komunikatów formułowanych przez człowieka za pośrednictwem mediów cyfrowych i komunikatów budowanych bez ich udziału. Cechą wspólną tych aktów komunikacji jest obrazowość, która zdaje się odwieczną dążnością ludzkiego umysłu i przejawia się już na poziomie języka słów. Rozważania są pewną propozycją kierunku badań nad mediatyzacją i wielu możliwych aspektów, w których ten proces się ujawnia, oraz kontekstów i pryzmatów interpretacyjnych koncepcji retoryczno-filozoficznych. pl
dc.abstract.en The technological progress which dynamizes the process of mediatization, makes communication become transformed. Its main feature becomes imagery and rhetoricalness. Communiques are built on the basis of image and features of image which is a carrier of various functions, where the rhetorical persuasion is the main function. The present considerations are an analysis of examples of signs of mediatization of man and society as a phenomenon which is founded on the object of communiques formulated by man by means of digital media and communiques built without their contribution. A common feature of these acts of communication is imagery which seems to be a perennial tendency of the human mind and is visible already on the level of the language of words. Refl exions are a certain proposal of a direction of research of mediatization and many possible aspects, in which this process reveals itself, as well as contexts and interpretative prisms of rhetorical-philosophical conceptions. pl
dc.subject.pl mediatyzacja życia pl
dc.subject.pl nowe media pl
dc.subject.pl retoryka obrazu pl
dc.subject.pl filozofi a obrazu pl
dc.subject.pl komunikowanie pl
dc.subject.pl człowiek i obraz pl
dc.subject.pl komunikowanie wizualne pl
dc.subject.en mediatization of the life pl
dc.subject.en new media pl
dc.subject.en rhetoric of the image pl
dc.subject.en philosophy of the image pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en human and the image pl
dc.subject.en communication through images pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1 (221) pl
dc.description.publication 1,23 pl
dc.identifier.doi 10.4467/2299-6362PZ.15.003.3141 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-03-02 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych