Jagiellonian University Repository

The role and functionality of regional migration networks over the 20th century : the case study of the Strzyżów district

pcg.skipToMenu

The role and functionality of regional migration networks over the 20th century : the case study of the Strzyżów district

Show full item record

dc.contributor.author Kulpińska, Joanna [SAP14010177] pl
dc.date.accessioned 2020-02-26T10:55:35Z
dc.date.available 2020-02-26T10:55:35Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2081-4488 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150196
dc.language eng pl
dc.rights Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title The role and functionality of regional migration networks over the 20th century : the case study of the Strzyżów district pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 119-135 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 135 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/3(173)/art/15075/ pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza sieci migracji z perspektywy mezzo- i mikrospołecznej na przykładzie powiatu strzyżowskiego w województwie podkarpackim. Badania koncentrują się zarówno na powiązaniach między migrantami, jak i osobami nie uczestniczącymi aktywnie w ruchach międzynarodowych. Sieci migracyjne powiatu strzyżowskiego analizowane są w ujęciu porównawczym z następujących perspektyw: 1) diachronicznie, w odniesieniu do współczesnych przepływów migracyjnych, jak i tych z początku XX wieku, 2) synchronicznie, uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne sieci badanych wsi i miast. Analiza porównawcza opiera się zarówno na źródłach pierwotnych, jak i wtórnych. Dane opisujące przepływy migracyjne na przełomie XIX i XX wieku pochodzą głównie z Archiwum Ellis Island. Na podstawie analizy list pasażerów statków, która jest również dostępna na stronie internetowej Archiwum, udało mi się dotrzeć do ponad 4000 imigrantów z badanych miejscowości powiatu strzyżowskiego, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych w latach 1873-1924. Jeśli chodzi o współczesnych imigrantów, dane zostały zebrane przy użyciu różnych metod: etnosondażu, obserwacji uczestniczącej i wywiadów pogłębionych. Badanie zostało przeprowadzone z obu perspektyw: kraju pochodzenia (Polska) i kraju docelowego (Stany Zjednoczone). pl
dc.abstract.en The aim of the paper is to analyze migration networks from the mezzo- and microsocial perspective on the example of Strzyżów disctrict in Podkarpackie Voivodeship. The research focuses on both the ties between migrants and people who do not actively participate in international movements. Migration networks of Strzyżów district are analyzed in a comparative approach from the following perspectives: 1) diachronic, in relation to contemporary migration flows, as well as those of the early 20th century, 2) synchronous, taking into account internal and external networks of the studied villages and towns. Comparative analysis is based on both primary and secondary sources. The data describing migration flows at the turn of the 19th and 20th centuries originate mainly from the Ellis Island Archives. Based on the analysis of passenger lists, which is also available on the Archive's website, I managed to reach more than 4000 immigrants from the examined localities of the Srzyżow district, who left for the United States between 1873 and 1924. As far as modern migrants are concerned, data was collected using various methods: ethnosurvey, participant observations and in-depth interviews. The research was conducted from both perspectives: country of origin (Poland) and country of destination (United States). pl
dc.subject.pl migracje z polskiej wsi pl
dc.subject.pl trendy migracyjne pl
dc.subject.pl sieć migracyjna pl
dc.subject.pl migracje transatlantyckie pl
dc.subject.en migrations from a Polish village pl
dc.subject.en migration time trends pl
dc.subject.en migration network pl
dc.subject.en transatlantic migrations pl
dc.description.volume 45 pl
dc.description.number 3 (173) pl
dc.description.points 40 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25444972SMPP.19.036.11078 pl
dc.identifier.eissn 2544-4972 pl
dc.title.journal Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-26 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa