Jagiellonian University Repository

"Minimalne" manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP

pcg.skipToMenu

"Minimalne" manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP

Show full item record

dc.contributor.author Flis, Jarosław [SAP11016542] pl
dc.contributor.author Michalak, Bartłomiej pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T13:24:31Z
dc.date.available 2020-02-25T13:24:31Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1733-0092 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150091
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Minimalne" manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP pl
dc.title.alternative "Marginal" manipulations, or political consequences of changes to the structure of constituencies in elections to the Polish lower parliamentary chamber pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-90 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89-90 pl
dc.identifier.weblink https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/view/375 pl
dc.abstract.pl W debacie publicznej co jakiś czas pojawiają się głosy o potrzebie istotnej zmiany systemu wyborczego w wyborach do Sejmu RP, której celem miałoby być wzmocnienie silniejszych ugrupowań. Jako przykład podaje się Węgry, gdzie zmiana reguł wyborczych pozwoliła partii rządzącej zachować większość mimo zmniejszenia poparcia wyborczego. Przeciwnicy takiego rozwiązania traktują to jako przejaw oczywistej manipulacji wyborczej. Celem tego artykułu jest analiza, na ile pojawiające się w debacie publicznej propozycje "minimalnych" zmian w strukturze sejmowych okręgów wyborczych wpłynęłyby na wyniki wyborcze poszczególnych ugrupowań politycznych i jakie wywołałoby to konsekwencje polityczne, w szczególności w kwestii premii dla ugrupowania zwycięskiego, możliwych wariantów koalicji rządowych, koncentracji systemu partyjnego na poziomie parlamentarnym i poziomu proporcjonalności wyborów. Przeprowadzona symulacja podziału głosów na mandaty - na podstawie danych historycznych (wybory z lat 2011 i 2015) oraz europejskich z 2019 roku - dla trzech możliwych do zastosowania wariantów struktury sejmowych okręgów wyborczych oraz ich porównanie z wynikami obecnego systemu pozwoli udzielić odpowiedzi na te pytania. pl
dc.abstract.en In the Polish public debate, one occasionally hears voices advocating the need for a significant change in the system of elections to Sejm, the Lower Chamber of Parliament - the objective of such changes would be to strengthen larger parties. As an example to follow, proponents of these changes cite Hungary, where the changes in electoral rules allowed the party in power to retain majority in the legislative despite reduction in popular support. Opponents of this solution see it as a manifest electoral manipulation. The aim of the present paper is to analyze how the "marginal only" changes to the structure of constituencies electing members of Sejm postulated in the political arena would affect electoral results of individual political groups and what would be the broader political consequences. The author pays particular attention to expected impact of such changes on the majority bonus for the winning party, possible government coalition variants, concentration of party system at parliamentary level and proportionality of elections. Simulation of allocation of seats in Sejm based on votes cast was prepared for three possible variants of the structure of Sejm constituencies, on the basis of historical data (for the 2011 and 2015 elections) and the predicted results of 2019 elections. Comparison of the simulated outcomes with the results obtained in the system currently in place allows to answer the main question posed. pl
dc.subject.pl okręgi wyborcze pl
dc.subject.pl manipulacje wyborcze pl
dc.subject.pl odchylenia od proporcjonalnośc pl
dc.subject.pl wybory parlamentarne w Polsc pl
dc.subject.en electoral districts pl
dc.subject.en electoral manipulations pl
dc.subject.en deviations from proportionalit pl
dc.subject.en parliamentary elections in Polan pl
dc.description.number 31 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.identifier.doi 10.7206/DEC.1733-0092.122 pl
dc.identifier.eissn 2391-761X pl
dc.title.journal Decyzje pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0