Jagiellonian University Repository

Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy

pcg.skipToMenu

Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy

Show full item record

dc.contributor.author Pietrzak, Małgorzata [SAP11017381] pl
dc.contributor.author Sobocha, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-02-25T13:23:14Z
dc.date.available 2020-02-25T13:23:14Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2083-3296 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150089
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Kompetencje społeczne a możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy pl
dc.title.alternative Social competences for professional activation on the open labour market of people with intellectual disabilities pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 95-105 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 103-104 pl
dc.identifier.weblink https://p-e.up.krakow.pl/article/view/5695/5311 pl
dc.abstract.pl W artykule wymieniono przyczyny i skutki niskiego poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Na podstawie sondażu przeprowadzonego z pracownikami otwartego rynku w Krakowie w 2018 r. zidentyfikowano bariery i szanse współpracy zawodowej osób w normie intelektualnej i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zaproponowano model edukacji i kontaktu młodzieży w normie intelektualnej z młodzieżą z NI, zwiększający szanse na otwarcie się rynku pracy na zatrudnianie osób z NI. Wykorzystując obserwację uczestniczącą zajęć przedsiębiorczości we wspólnej grupie, zaproponowano podejście integracyjne, tzw. inkluzji społecznej, w którym zasadniczą rolę podczas lekcji pełni trening kontaktów międzyludzkich (poznawczo-behawioralny) oraz nauczanie praktyczne - zewnętrzne (w rzeczywistych sytuacjach). Obserwacji poddani byli uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie oraz studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.abstract.en The article lists the causes and effects of the low level of professional activity of people with intellectual disabilities (NI). On the basis of a survey with service employees, identified were barriers and chances of professional cooperation between people in the intellectual norm and people with intellectual disability. The paper presents a new model of education of young people with intellectual disabilities, to improve employment opportunities. Using the participant observation of entrepreneurship activities in a joint group, an integrative approach was proposed, i.e. social inclusion, in which training in interpersonal contacts (cognitive-behavioural) and practical teaching - external (in real situations) - play an essential role during the lesson. The study was conducted with the participation of middle school students with moderate and significant intellectual disability from the Special Education and Training Centre No 3 in Krakow (SOSW 3). Co-participants in the study were students from the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University. pl
dc.subject.pl aktywizacja zawodowa pl
dc.subject.pl edukacja włączająca pl
dc.subject.pl inkluzja społeczna pl
dc.subject.pl kompetencje społeczne pl
dc.subject.pl niepełnosprawność intelektualna pl
dc.subject.pl rynek pracy pl
dc.subject.pl zdolność do pracy pl
dc.subject.en inclusive education pl
dc.subject.en labour market pl
dc.subject.en mental disorders pl
dc.subject.en professional activation pl
dc.subject.en social competences pl
dc.subject.en social inclusion pl
dc.subject.en work ability pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.24917/20833296.152.7 pl
dc.identifier.eissn 2449-9048 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość - Edukacja pl
dc.title.volume Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych