Jagiellonian University Repository

Kluczowe kwestie badania : nowy element w raportowaniu biegłych rewidentów

pcg.skipToMenu

Kluczowe kwestie badania : nowy element w raportowaniu biegłych rewidentów

Show full item record

dc.contributor.author Kutera, Małgorzata [SAP11018375] pl
dc.date.accessioned 2020-02-24T13:29:43Z
dc.date.available 2020-02-24T13:29:43Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1641-4381 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149882
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kluczowe kwestie badania : nowy element w raportowaniu biegłych rewidentów pl
dc.title.alternative Key research issues : a new element in auditor reporting pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-94 pl
dc.identifier.weblink https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187268&language=en pl
dc.abstract.pl Obecnie zachodzą poważne zmiany w sposobie raportowania przez biegłych rewidentów wyników audytu. Nastawione są one głównie na przedstawienie szerszego kontekstu pracy audytorów w celu efektywniejszej analizy ich wniosków. W tym kontekście szczególnie interesujący jest obowiązek prezentacji w sprawozdaniu biegłego rewidenta kluczowych kwestii badania (Key Audit Matters - KAM's) odnoszących się do obszarów o największym stopniu ryzyka. W związku z powyższym celem artykułu jest prezentacja stopnia implementacji zmian w raportowaniu biegłych rewidentów przy audycie sprawozdań finansowych największych spółek na polskim rynku oraz identyfikacja kluczowych zagadnień badania i procedur weryfikacyjnych stosowanych przez audytorów. Szczególnej analizie poddano sprawozdania audytorów z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 30 największych spółek notowanych na rynku podstawowym warszawskiej GPW za lata 2014-2016. Łączna próba obejmuje 90 opinii. Podstawę metodyki badawczej stanowiła głównie analiza przypadków, zaś do sformułowania wyników wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne, z wykorzystaniem metody analizy oraz syntezy. Wyniki badań pokazały, że część biegłych rewidentów na bieżąco wdrażała nowe elementy raportowania. Analiza treści sprawozdań wskazała, że do kluczowych kwestii badania audytorzy zaliczają głównie szacowanie utraty wartości aktywów, ujmowanie przychodów ze sprzedaży, ujawnianie roszczeń, spraw spornych i zobowiązań warunkowych oraz rozliczanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Audytorzy dość szczegółowo prezentują również uzasadnienie wyboru danego obszaru ryzyka oraz zastosowane techniki weryfikacyjne. pl
dc.abstract.en Significant changes are being made to the way independent auditors report audit results. They are generally oriented towards the broader context in which the auditors worked to analyse their conclusions more effectively. What is particularly interesting in this context is the auditor's duty to present Key Audit Matters (KAMs) concerning areas of the highest risk. In light of the above, the purpose of this article is to present the extent to which changes have been implemented in independent auditors' reports from the audits of the financial statements of the largest companies on the Polish market and to identify both the key audit matters as well as the verification procedures applied by auditors. Auditors' opinions from the audits of consolidated financial statements of the 30 largest companies listed on the main market of the Warsaw Stock Exchange for the years 2014-2016 were analysed in detail. The total sample comprised 90 opinions. The research methodology consisted mainly of case studies, with deductive and inductive reasoning used to formulate conclusions based on the analysis and synthesis method. The results of this research indicate that some independent auditors have been implementing new elements of reporting on a current basis. An analysis of the contents of their opinions has shown that the auditors mainly include the estimates of asset impairment, the recognition of sales, the disclosure of claims, disputed matters and contingent liabilities as well as accounting for deferred income tax assets in Key Audit Matters. Auditors also give quite detailed reasons for selecting the specific KAM and the verification techniques used. pl
dc.subject.pl sprawozdanie biegłego rewidenta pl
dc.subject.pl kluczowe kwestie badania pl
dc.subject.pl rewizja finansowa pl
dc.subject.en independent auditor report pl
dc.subject.en financial audit pl
dc.subject.en key audit matters pl
dc.description.volume 101 (157) pl
dc.description.number 157 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0013.0756 pl
dc.identifier.eissn 2391-677X pl
dc.title.journal Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 70


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa