Jagiellonian University Repository

Mathematics as a tool for literary analysis : measuring happiness - a contribution to the definition of happiness in Stanisław Lem

Mathematics as a tool for literary analysis : measuring ...

Show full item record

dc.contributor.author Sierotowicz, Tadeusz pl
dc.contributor.author Sierotowicz, Tomasz [SAP13036813] pl
dc.date.accessioned 2020-02-24T09:17:12Z
dc.date.available 2020-02-24T09:17:12Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149783
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Mathematics as a tool for literary analysis : measuring happiness - a contribution to the definition of happiness in Stanisław Lem pl
dc.title.alternative Matematyka jako narzędzie analizy literackiej : zmierzyć szczęście - przyczynek do definicji szczęścia w ujęciu Stanisława Lema pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-65 pl
dc.identifier.weblink http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2019.18.3/human.2019.18.3.55.pdf pl
dc.abstract.pl Szczęście i jego uwarunkowania są przedmiotem badań naukowych już od czasów Arystotelesa. Temat jest podejmowany z różnym powodzeniem w wielu dziedzinach nauki. Głównym problemem badawczym jest w niniejszym studium określenie definicji szczęścia, która dałaby możliwość sformułowania modelu matematycznego, umożliwiając w ten sposób zmierzenie poziomu szczęścia. W tym celu dokonano przeglądu literatury dotyczącej definicji szczęścia. Jednak w propozycji Stanisława Lema zidentyfikowano sformułowanie definicyjne pozwalające na osiągnięcie zamierzonego celu. Stanisław Lem w swoich futurystycznych pracach nie tylko podał precyzyjną definicję szczęścia, ale także zaproponował stosowną jednostkę jej pomiaru. Na tej podstawie został sformułowany model matematyczny, który opisuje poziomy szczęścia z ilościowego punktu widzenia, z zastosowaniem jednostki jego miary włącznie. pl
dc.abstract.en Background: Happiness and its determinants have been the subject of scientific inquiries as early as in the works of Aristotle. It has appeared in many fields of science. For example, in economics, Frank Knight indicated happiness as one of the three main factors of business success (1921). Nowadays, positive psychology also deals with success. Happiness is therefore an important success factor, not only in business, but also in the real life, career, and development of every human being (Brickman et al. 2016; Seligman 2005). Aim: The main research problem, as a case study, was to identify a definition of happiness, which would provide the opportunity to formulate a mathematical model, thus making it possible to measure levels of happiness. Materials and methods: Literature reviews on the definition of happiness were conducted to achieve the main aim. They resulted in identifying the proposals of Stanisław Lem, who in his futuristic works not only offers a definition of happiness but also describes a unit of its measurement and provides a recipe for it. This became the basis for designing a computer simulation of the definition of happiness as a kind of human experience. Results: A newly designed mathematical model was formulated that describes levels of happiness from a quantitative point of view, including a unit of its measurement. Conclusion: The designed mathematical model is complete and is the first example of the implementation of the definition of happiness described in literature. It is also the first step in the mathematical approach to happiness becoming the most important factor of human work, development, and success. pl
dc.subject.pl szczęście pl
dc.subject.pl modele matematyczne pl
dc.subject.pl literatura i krytyka literacka pl
dc.subject.pl Stanisław Lem pl
dc.subject.pl filozofia i ekonomia pl
dc.subject.en happiness pl
dc.subject.en mathematical models pl
dc.subject.en literature and literary analysis pl
dc.subject.en Stanisław Lem pl
dc.subject.en philosophy and economics pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2019.18.3.55 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-07 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska