Jagiellonian University Repository

Do entrepreneurial parties make any difference for polish politics? : the case of the Palikot Movement andf Kukiz'15

pcg.skipToMenu

Do entrepreneurial parties make any difference for polish politics? : the case of the Palikot Movement andf Kukiz'15

Show full item record

dc.contributor.author Kosowska-Gąstoł, Beata [SAP11017656] pl
dc.contributor.author Sobolewska-Myślik, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-02-21T08:40:13Z
dc.date.available 2020-02-21T08:40:13Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1505-2192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149509
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Do entrepreneurial parties make any difference for polish politics? : the case of the Palikot Movement andf Kukiz'15 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 92-116 pl
dc.identifier.weblink http://www.athenaeum.umk.pl/numery/63.pdf pl
dc.abstract.pl Kryzys gospodarczy wraz z ogólnym kryzysem liberalnej demokracji wywołały niezadowolenie społeczne i rozczarowanie istniejącymi partiami głównego nurtu, które obwinia się o to, że nie są w stanie poradzić sobie z pojawiającymi się problemami. W tym samym czasie powstały i zdołały wejść do parlamentów nowe ugrupowania,które przedstawiają się jako alternatywa wobec istniejących partii. Niektóre z nich można uznać za partie politycznych przedsiębiorców. W przypadku Polski należy wymienić Ruch Palikota, któremu udało się pokonać próg wyborczy w 2011 roku, i Kukiz'15, który zrobił to samo cztery lata później. Obie organizacje krytykowały partie głównego nurtu (zwłaszcza ograniczenie rywalizacji do PO i PiS) oraz elity polityczne, a także wysuwały alternatywne rozwiązania.Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: na czym polega "nowa jakość" proponowana w programach tych podmiotów oraz czy głoszone przez nie postulaty są realizowane w praktyce, w szczególności - czy wykorzystują innowacje związane z alternatywnymi formami demokracji we własnych strukturach oraz czy po wejściu do parlamentu starają się uczynić swoje postulaty częścią agendy państwowej. pl
dc.abstract.en Economic crisis together with the overall crisis of liberal democracy have caused social discontent and disappointment with existing mainstream parties, which have been blamed for not being able to cope with emerging problems. At the same time new parties, which have presented themselves as an alternative, have appeared and entered parliaments. Some of them can be regarded as entrepreneurial ones. In the case of Poland this is the Palikot Movement, which managed to overcome the electoral threshold in 2011, and Kukiz'15, which did the same four years later. Both organizations have criticized the mainstream parties (especially limiting competition to PO and PiS) and political elites and have also proposed some alternatives. The aim of the paper is to address the questions of what the "new quality" proposed within the programmes of these entities is and of whether these parties really practise what they have preached, particularly whether they use innovations related to alternative forms of democracy in their own structures and after entering parliament try to put their postulates on the state agenda. pl
dc.subject.pl programy partyjne pl
dc.subject.pl nowe partie pl
dc.subject.pl polskie partie pl
dc.subject.pl partie przedsiębiorców pl
dc.subject.en party programmes pl
dc.subject.en new parties pl
dc.subject.en Polish parties pl
dc.subject.en entrepreneurial parties pl
dc.description.volume 63 (3) pl
dc.identifier.doi 10.15804/athena.2019.63.07 pl
dc.title.journal Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-02-21 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska