Jagiellonian University Repository

Zaangażowanie w działanie na przykładzie aktywności ukierunkowanych na samorealizację i dobro innych

pcg.skipToMenu

Zaangażowanie w działanie na przykładzie aktywności ukierunkowanych na samorealizację i dobro innych

Show full item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Aleksandra [SAP11007286] pl
dc.contributor.author Bożek, Agnieszka [USOS22476] pl
dc.date.accessioned 2020-02-13T13:08:42Z
dc.date.available 2020-02-13T13:08:42Z
dc.date.submitted 2019-12-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148898
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zaangażowanie w działanie na przykładzie aktywności ukierunkowanych na samorealizację i dobro innych pl
dc.title.alternative Engagement in action on the example of activities focused on self-actualization and the good of others pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 177 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Prezentowane badania doktorskie dotyczyły stworzenia i weryfikacji modelu zaangażowania w działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe. Cele szczegółowe badań obejmowały: identyfikację przejawów zaangażowania w działania poza obowiązki; rozpoznanie różnic w zakresie motywów zaangażowania w działanie u różnych grup zawodowych; identyfikację wybranych właściwości podmiotu działania, celu działania oraz sytuacji, w której działanie zachodzi, jakie wpływają na zaangażowanie w działanie oraz poznanie relacji między nimi. W badaniach wzięło udział 209 osób pracujących, w tym 104 przedstawicieli zawodów pomocowych i 95 przedstawicieli zawodów twórczych. W ich pierwszej części badani wypełniali kwestionariusze w wersji elektronicznej lub papierowej, w drugiej części badań wypełniali elektroniczny lub papierowy dziennik swoich najważniejszych aktywności przez 5-6 kolejnych dni pracy (65 osób). Zidentyfikowano, jakie działania dodatkowe podejmują przedstawiciele zawodów pomocowych i twórczych w pracy. Ustalono także, że głównym motywem zaangażowania poza obowiązki u obu tych grup jest zarówno samorealizacja jak i działanie na rzecz dobra innych. Dzięki wykorzystaniu metody modelowania równań strukturalnych wyłoniono determinanty zaangażowania w działania wykraczające poza podstawowe obwiązki zawodowe na poziomie cech, a w wyniku wykorzystania hierarchicznego modelowania liniowego wyróżniono determinanty tego typu zaangażowania na poziomie stanów. W efekcie wykonanych analiz zmodyfikowano autorski model zaangażowania w działanie. Badania przedstawiają zjawisko zaangażowania w działania dodatkowe w pracy z perspektywy działającego podmiotu oraz stanowią kontynuację i rozwinięcie dominujących obecnie trendów badawczych w psychologii organizacji i psychologii zdrowia pracowników. W pracy wskazano także na znaczenie i praktyczne implikacje przeprowadzonych badań, ich ograniczenia oraz kierunki przyszłych badań. pl
dc.abstract.en Presented doctoral dissertations focused on the development and verification of a model of engagement in actions that go beyond basic professional duties. Detailed objectives of the research included: identification of manifestations of beyond-duties engagement; recognizing the differences in the motives of engagement in action of various professional groups; identification of selected properties of the subject of action, the purpose of action and the situation in which the action takes place, which affect the engagement in action and finding relationship between them. Two hundred and nine working people took part in the research, including 104 representatives of assistance professions and 95 representatives of creative professions. In the first part of the study respondents filled out questionnaires in an electronic or paper version, in the second part of the study they filled out an electronic or paper diary of their most important activities for 5-6 consecutive days of work (65 people). It was identified what additional activities are taken by representatives of assistance and creative professions at work. It was also established that the main motive for the beyond-duties engagement of both groups is both self-actualization and acting for the benefit of others. Using the method of structural equations modeling, the determinants of engagement in actions that go beyond basic professional duties at trait level were identified, and as a result of the use of hierarchical linear modeling, determinants of such engagement at state level were distinguished. As a result of the performed analyzes, the original model of engagement in action was modified. Research presents the phenomenon of engagement in extra-role actions at work from the perspective of the acting subject and they constitute a continuation and development of the currently dominant research trends in organizational psychology and occupational psychology. The dissertation also indicates the significance and practical implications of the conducted research, their limitations and the directions of future research. pl
dc.subject.pl zaangażowanie w działanie pl
dc.subject.pl zaangażowanie w działania wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe pl
dc.subject.pl samorealizacja pl
dc.subject.pl dobro innych pl
dc.subject.en engagement in action pl
dc.subject.en engagement in actions that go beyond basic professional duties pl
dc.subject.en self-actualization pl
dc.subject.en the good of others pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/265 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny. Instytut Psychologii pl
dc.contributor.reviewer Rożnowski, Bohdan pl
dc.contributor.reviewer Zawadzka, Anna pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright