Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Ultra-soft X-ray system for imaging the early cellular ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Kochan Jakub
van den Belt, Matthias
von der Lippe, Julia
Desclos, Emilie C. B.
Steurer, Barbara
Hoebe, Ron A.
Scutigliani, Enzo M.
Verhoeven, Jan
Stap, Jan
Bosch, Ruben
Rijpkema, Meindert
van Oven, Carel
van Veen, Henk A.
Stellingwerf, Irene
Vriend, Lianne E. M.
Marteijn, Jurgen A.
Aten, Jacob A.
Krawczyk, Przemek M.

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kochan Jakub
van den Belt, Matthias
von der Lippe, Julia
Desclos, Emilie C. B.
Steurer, Barbara
Hoebe, Ron A.
Scutigliani, Enzo M.
Verhoeven, Jan
Stap, Jan
Bosch, Ruben
Rijpkema, Meindert
van Oven, Carel
van Veen, Henk A.
Stellingwerf, Irene
Vriend, Lianne E. M.
Marteijn, Jurgen A.
Aten, Jacob A.
Krawczyk, Przemek M.

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kochan Jakub
van den Belt, Matthias
von der Lippe, Julia
Desclos, Emilie C. B.
Steurer, Barbara
Hoebe, Ron A.
Scutigliani, Enzo M.
Verhoeven, Jan
Stap, Jan
Bosch, Ruben
Rijpkema, Meindert
van Oven, Carel
van Veen, Henk A.
Stellingwerf, Irene
Vriend, Lianne E. M.
Marteijn, Jurgen A.
Aten, Jacob A.
Krawczyk, Przemek M.