Jagiellonian University Repository

Russian assessments of anniversary of hundred years of the Great October Socialist Revolution

Russian assessments of anniversary of hundred years ...

Show full item record

dc.contributor.author Savranska, Kateryna pl
dc.date.accessioned 2020-02-06T11:17:42Z
dc.date.available 2020-02-06T11:17:42Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148441
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Russian assessments of anniversary of hundred years of the Great October Socialist Revolution pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-18 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 16-18 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/russian-assessments-of-anniversary-of-hundred-years-of-the-great-october-socialist-revolution pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie oficjalnego dyskursu dotyczącego polityki pamięci we współczesnej Rosji w odniesieniu do upamiętnienia rewolucji październikowej. Kwestia ta wywołała poważne dyskusje na temat pojmowania wartości w odniesieniu do radzieckiej przeszłości w rosyjskim społeczeństwie, dlatego w tym artykule proponuje się rozważyć, jak rewolucja październikowa jest pamiętana w dzisiejszej Rosji i co symbolizuje z punktu widzenia takich aktorów, jak politycy, obywatele i media. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to consider the official discourse of politics of memory in contemporary Russia regarding commemoration of the October revolution. Since the issue caused serious discussions about the value attitude to the Soviet past in Russian society this article addresses the analysis of how the October Revolution is remembered in today's Russia and what it symbolizes from the viewpoint of such selected actors as politicians, citizens and media. pl
dc.subject.pl rocznica Rewolucji Październikowej pl
dc.subject.pl polityka pamięci pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.en anniversary of Great October Social Revolution pl
dc.subject.en politics of memory pl
dc.subject.en Russia pl
dc.description.number 2 (4) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-06 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa