Jagiellonian University Repository

Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe

Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe

Show full item record

dc.contributor.editor Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.contributor.editor Kuffel, Józef [SAP11017864] pl
dc.date.accessioned 2020-02-05T11:36:40Z
dc.date.available 2020-02-05T11:36:40Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-8138-118-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148345
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe pl
dc.title.alternative Eastern Slavs and European cultural traditions pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 336, [3] pl
dc.description.additional Zawiera recenzowane materiały z IV międzynarodowej konferencji "Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe" (Kraków, 8-9 marca 2018 r.) pl
dc.abstract.pl Monografia stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w marcu 2018 r. w dwudziestą rocznicę śmierci prof. dr. hab. Ryszarda Łużnego. W większości współautorami książki są profesorowie, w których karierze naukowej i zawodowej prof. Łużny odegrał istotną rolę. Bogata gamma tematyczna wygłoszonych referatów znakomicie odzwierciedla szeroki wachlarz zainteresowań badawczych krakowsko-lubelskiego słowianoznawcy. Ich rozszerzone wersje – w postaci artykułów naukowych – układają się w pięć działów tematycznych: wspomnienia uczniów o swoim Mistrzu i jego metodzie naukowej; chrześcijaństwo w kulturze i literaturze dawnej Rusi i Rosji; myśl zachodnia we wzajemnych oddziaływania z literaturą wschodniosłowiańską; pogranicze; literatura współczesna Wschodnich Słowian. pl
dc.abstract.en The monograph is the aftermath of an international scientific conference organized in Krakow in March 2018 on the twentieth anniversary of the death of Prof. Ryszard Luzny. Most of the book's co-authors are professors in whose scientific and professional career Prof. Luzny played an important role. The rich thematic gamma of the presented papers perfectly reflects the wide range of research interests of the Cracow-Lublin expert in the field of culture and literature of the Eastern Slavs. Their extended versions in the form of scientific articles are arranged into five thematic sections: pupils' memories about the Master and his scientific method; Christianity in the culture and literature of Old Rus and Russia; Western thought in mutual interaction with East Slavic literature; borderland; contemporary literature of the Eastern Slavs. pl
dc.subject.pl Ryszard Łużny pl
dc.subject.pl słowianoznawstwo pl
dc.subject.pl literatura staroruska pl
dc.subject.pl literatura rosyjska pl
dc.subject.pl pogranicze pl
dc.subject.en Ryszard Luzny pl
dc.subject.en Eastern Slavonic Studies pl
dc.subject.en Old Russian literature pl
dc.subject.en Russian literature pl
dc.subject.en borderland pl
dc.description.series Scripta Łużniana; 1 pl
dc.description.points 20 pl
dc.description.publication 22 pl
dc.identifier.doi 10.12797/9788381381185 pl
dc.contributor.institution Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.participation Kuffel, Józef: 50%; Duć-Fajfer, Helena: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.contributor.serieseditor Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.contributor.serieseditor Kuffel, Józef [SAP11017864] pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)