Jagiellonian University Repository

Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych : metoda budowy słownika klasyfikacyjnego

pcg.skipToMenu

Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych : metoda budowy słownika klasyfikacyjnego

Show full item record

dc.contributor.author Tomanek, Krzysztof [USOS58360] pl
dc.contributor.author Bryda, Grzegorz [SAP11117582] pl
dc.contributor.editor Niedbalski, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-02-03T08:41:48Z
dc.date.available 2020-02-03T08:41:48Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7969-549-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148148
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych : metoda budowy słownika klasyfikacyjnego pl
dc.title.alternative Knowledge discovery in textual statements construction method of classification dictionary pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego pl
dc.description.physical 219-248 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 246-248 pl
dc.identifier.weblink http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/24533?locale-attribute=en pl
dc.abstract.pl Wykorzystywanie wiedzy o składni języka, semantyce i logice powiązań pomiędzy elementami wypowiedzi to atrakcyjny obszar w eksploracji danych oraz analizach tekstowych. Jak dotąd metody analizy i klasyfikacji tekstów nie zawsze wykorzystują oferowane we wspomnianych obszarach osiągnięcia. Celem artykułu jest pokazanie metody, która integruje rozwiązania zaczerpnięte z różnych obszarów wiedzy naukowej. Zadania, jakie stawiają przed sobą autorzy, to: (a) wykorzystanie wiedzy z zakresu: językoznawstwa, NLP, logiki, statystyki w celu budowy rzetelnego narzędzia analitycznego w środowisku CAQDAS; (b) zastosowanie przewidzianych w CAQDAS rozwiązań oraz dodanie do nich nowych technik wspierających budowę narzędzi klasyfikacyjnych; (c) ocena zastosowanego rozwiązania. Zdaniem autorów metoda budowy słowników analitycznych, której wynikiem ma być narzędzie dokonujące trafnej klasyfikacji, wymaga syntezy wielu rozwiązań. Z jednej strony konieczna jest znajomość podstaw języka wyszukiwania treści, z drugiej - owocne okazuje się wykorzystanie narzędzi zbudowanych przez językoznawców (Thesaurus, słowniki synonimów, słowników relacji leksykalnych), badaczy jakościowych (lista przymiotnikowa ACL) oraz metodologów (indeks podobieństwa, proces deduplikacji oparty na mechanizmie machine learning, miara trafności klasyfikacji). W ramach proponowanego podejścia autorzy opisują krok po kroku proces budowy słownika kategoryzacyjnego, akcentują pułapki i ważne decyzje, jakie w ramach tego procesu napotyka analityk. pl
dc.abstract.en Using knowledge of syntax, semantics and logic links between elements of expression is an attractive area in Data Mining and text analysis. Methods of text analysis and text classification do not always use resolutions like these. The purpose of this article is to show a method that integrates the solutions taken from different areas of scientific knowledge. The goals authors deal with are: (a) the use of knowledge in the following field: linguistics, NLP, logic, statistics in order to build a reliable analytical tool in CAQDAS environment; (b) the use of application available in CAQDAS solutions and developing them with new techniques for classification tools; (c) assessment of the adopted solution. The method for dictionary building requires a synthesis of many solutions. To build accurate classification dictionary one needs: the basics of the language content search, Thesaurus, synonym dictionary, lexical relations definitions. Authors describe a step-by-step process of building a classification dictionary, accentuate the pitfalls and important decisions, which appears to be important during the analysis process. pl
dc.subject.pl Text Mining pl
dc.subject.pl CAQDAS pl
dc.subject.pl słownik klasyfikacyjny pl
dc.subject.pl słownik analityczny pl
dc.subject.pl analiza tematyczna pl
dc.subject.pl przetwarzanie języka naturalnego pl
dc.subject.pl NLP pl
dc.subject.pl Thesaurus pl
dc.subject.pl CRISP-DM pl
dc.subject.pl lista przymiotnikowa ACL pl
dc.subject.pl Słowosieć pl
dc.subject.pl odkrywanie wiedzy w danych tekstowych pl
dc.subject.pl KDT pl
dc.subject.en Text Mining pl
dc.subject.en CAQDAS pl
dc.subject.en classification dictionary pl
dc.subject.en thematic analysis pl
dc.subject.en natural language processing pl
dc.subject.en NLP pl
dc.subject.en Thesaurus pl
dc.subject.en CRISP-DM pl
dc.subject.en adjective list ACL pl
dc.subject.en Wordnet pl
dc.subject.en knowledge discovery in textual data pl
dc.subject.en KDT pl
dc.description.publication 1,9 pl
dc.identifier.doi 10.18778/7969-549-2.11 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-7969-550-8 pl
dc.title.container Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-28 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 48 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 9; liczba stron 293; liczba arkuszy wydawniczych 19; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska