Jagiellonian University Repository

Cognitive values in new media art

pcg.skipToMenu

Cognitive values in new media art

Show full item record

dc.contributor.author Ostrowicki, Michał [SAP11014298] pl
dc.date.accessioned 2020-01-30T01:29:20Z
dc.date.available 2020-01-30T01:29:20Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1641-9278 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147928
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Cognitive values in new media art pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 99-109 pl
dc.description.additional Michał Ostrowicki publikuje pod pseudonimem Sidey Myoo pl
dc.identifier.weblink http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/article/view/659/595 pl
dc.abstract.pl Tematyka artykułu nawiązuje do narracyjnego i eksplikatywnego znaczenia sztuki, mając na uwadze głównie Sztukę Nowych Mediów. Celem jest pokazanie, że artystki/artyści wyraźniej dostrzegają nierzadko słabo widoczne w percepcji społecznej, choć ważne przejawy rzeczywistości, o których mówią poprzez sztukę, a które to treści najpewniej nie zostałyby zaprezentowane szerszej publiczności, gdyby nie stały się tematem prac artystycznych. Wiąże się to np. z takimi fenomenami, jak powszechne zapośredniczenie do sieci, determinacja wynikająca z codziennego użycia technologii, możliwa inwigilacja człowieka, mediatyzacja wszelkich treści, także wynikająca z rozwoju sieci władza lub manipulacja. Sztuka zatem staje się niezastąpionym i oryginalnym źródłem wiedzy o współczesnych czasach, a gdy operuje oryginalną formą może być perswazyjna i przekonująca, może interweniować lub przestrzegać, skłaniać do refleksji, inspirować lub edukować. Tematykę tę przedstawiono na przykładach kilku prac artystycznych, zawierających specyficzne, znaczące treści. pl
dc.abstract.en The theme of this paper refers to the research approach which may be framed as the narrative and explanatory aspects of art, but with specific stress on New Media Art. Author’s objective is to show that artists perceive phenomena which in social perspective are frequently neglected despite their importance and which could be surely abandoned in public discourse unless they become the objects of artworks. A few examples may support this claim such as widespread web mediation, determination of artists based on common use of new technologies, and also possible surveillance of individuals, mediation of content as well as emerging authority based on massive web manipulations. Therefore, I would like to stress that art has become an indispensable and original source of knowledge on modern times, and with the use of original form, it may be persuasive and intervene for social change and/or warn against e.g. injustice, incline to reflect, inspire and educate the public. These themes have been analyzed with reference to several artworks which raise specific and meaningful questions. pl
dc.subject.pl sztuka współczesna pl
dc.subject.pl technologia pl
dc.subject.pl technologia pl
dc.subject.pl przekaz pl
dc.subject.pl kontekst pl
dc.subject.pl poznanie pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.en contemporary art pl
dc.subject.en new technology pl
dc.subject.en artistic message pl
dc.subject.en context pl
dc.subject.en art cognition pl
dc.subject.en social education pl
dc.description.volume 21 (30) pl
dc.identifier.doi 10.26485/AI/2019/21/7 pl
dc.identifier.eissn 2451-0327 pl
dc.title.journal Art Inquiry pl
dc.title.volume Why do we need the concept of "art"? pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-01-29 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa