Jagiellonian University Repository

Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym

pcg.skipToMenu

Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym

Show full item record

dc.contributor.author Czarnecki, Paweł [SAP11019864] pl
dc.date.accessioned 2020-01-29T07:48:48Z
dc.date.available 2020-01-29T07:48:48Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1730-3508 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147793
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym pl
dc.title.alternative Victim as a source of evidence in criminal proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 26-40 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 39. Streszcz. w j. pol. i j.ang. s. 40 pl
dc.identifier.weblink http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5098 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję postulatu wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z równoczesnym poszanowaniem jego godności. Wychodząc od pozycji pokrzywdzonego i zasady poszanowania jego godności, przedstawiono rolę pokrzywdzonego, ale wyłącznie jako źródła dowodu w postępowaniu karnym, pomijając jego szczegółowe uprawnienia jako strony postępowania karnego. Tezą artykułu jest niewystarczająca ochrona praw pokrzywdzonego jako osobowego źródła dowodowego z perspektywy obowiązującej zasady ochrony praw pokrzywdzonego. Autor omawia przesłuchanie pokrzywdzonego dorosłego, przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, oględziny pokrzywdzonego i czynności z jego udziałem. W konkluzjach proponuje wprowadzenie do przepisów Kodeksu postępowania karnego obowiązku wyrażenia zgody przez pokrzywdzonego na poddanie się czynnościom dowodowym i dodanie zakazu przesłuchania świadków, którzy nie ukończyli 7. roku życia. pl
dc.abstract.en The article discusses the postulate of increasing the victim's significance in criminal proceedings, with particular regard to the principle of respect for their dignity. At the outset, the rights and duties of the aggrieved party and the concept of source of evidence in criminal proceedings were presented. The author pointed out that the aggrieved party is only the source of information in criminal proceedings. The purpose of the article is to indicate that in a Polish criminal trial the aggrieved party does not have sufficient protection of their rights. The author presents a procedure for interrogating an adult victim and witness, interviewing a minor victim and activities involving their participation. In the final conclusions, he proposes that the provisions of the Code of Criminal Procedure should introduce an obligation to obtain consent to carry out acts of evidence involving the aggrieved party and to add a ban on the hearing of witnesses who are under 7 years old. pl
dc.subject.pl pokrzywdzony, prawa i obowiązki pokrzywdzonego, dowód, źródło dowodu, świadek, przesłuchanie, zasada ochrony godności pokrzywdzonego pl
dc.subject.en victim, rights and duties of the aggrieved party, evidence, source of proof, witness, interrogation, principle respect for the dignity of the victim pl
dc.description.series Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISSN 1643-0484; z. 105 pl
dc.description.volume 24 pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.2 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-28 pl
dc.participation Czarnecki, Paweł: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project nr 2016/23/B/HS5/00437 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa