Jagiellonian University Repository

Biblioteka… to ekologia informacji

pcg.skipToMenu

Biblioteka… to ekologia informacji

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2020-01-28T09:27:07Z
dc.date.available 2020-01-28T09:27:07Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2081-6081 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147666
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Biblioteka… to ekologia informacji pl
dc.title.alternative Library... is an information ecology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 16-25 pl
dc.description.additional Bibliogr s. 25. Tekst równoległy w języku ang. pl
dc.identifier.weblink http://rozprawyspoleczne.edu.pl/Library-Is-an-information-ecology,113308,0,1.html pl
dc.abstract.pl W świecie informacji biblioteka jest miejscem szczególnym. Specyfika miejsca sprawia, że ma ona do spełnienia szczególną rolę. Biblioteka jest miejscem, gdzie dostęp do informacji jest uważany za najważniejszy cel i wartość określającą sens istnienia tego miejsca instytucji. Jednocześnie staje ona przed wieloma wyzwaniami, m.in. przed wyzwaniem ekologii informacji, stając się samą ekologią informacji. Przedmiotem artykułu jest biblioteka potraktowana jako szczególne miejsce udostępniania w ekologiczny sposób ekologicznej informacji (także zawartych w jej zbiorach), oferując na bazie swoich zbiorów (i nie tylko) jednocześnie ekologiczne usługi biblioteczne jako sposób zaspokajania różnorodnych potrzeb użytkowników. Prezentowana wizja biblioteki akademickiej nawiązuje bezpośrednio do koncepcji z końca XX wieku dwóch Amerykanek Boni A. Nardi i Vicki L. O’Day. Autor zamierza nie tylko przedstawić tę dzisiaj szczególnie aktualną koncepcję, lecz przede wszystkim twórczo ją rozwinąć, zmierzając w kierunku ekologicznego zarządzania informacją w bibliotece. pl
dc.abstract.en In the world of information, library is a special place. The specificity of this place is the reason why it fulfils such a significant role. Library is a place, where access to information is regarded as the most important goal and value, which defines its very meaning. At the same time, it faces many challenges, such as the challenge of the ecology of information, by becoming the ecology of information itself. The subject matter of the article is library treated as a special place of sharing ecological information in an ecological manner (including the information from its collection), offering on the basis of its collection (and not just that) simultaneously ecological library service as a way to meet the various needs of the users. The presented vision of academic library references the concept from the end of the 20th century, by two American women, Boni A. Nardi and Vicki L. O'Day. The author not only intends to present this, particularly today current concept, but above all creatively develop it, going towards the direction of ecological management of libraries. pl
dc.subject.pl antropoinfosfera pl
dc.subject.pl biblioteka pl
dc.subject.pl ekologia informacji pl
dc.subject.pl koncepcja B. Nardi i V. O'Day pl
dc.subject.pl współczesne bibliotekarstwo pl
dc.subject.en antropoinfosphere pl
dc.subject.en library pl
dc.subject.en ecology of information pl
dc.subject.en the concept of B. Nardi and V. O'Day pl
dc.subject.en modern librarianship pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,52 pl
dc.identifier.doi 10.29316/rs/113308 pl
dc.identifier.eissn 2657-9332 pl
dc.title.journal Rozprawy Społeczne = Social Dissertations pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa