Jagiellonian University Repository

Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat

pcg.skipToMenu

Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat

Show full item record

dc.contributor.author Szewczyk, Joanna [SAP14001190] pl
dc.date.accessioned 2020-01-23T09:02:23Z
dc.date.available 2020-01-23T09:02:23Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147224
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Kilka uwag o narracjach herstorycznych w prozie polskiej ostatnich lat pl
dc.title.alternative Herstory narrations in contemporary Polish fiction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 403-420 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130054/edition/113547/content pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest narracjom herstorycznym w najnowszej prozie polskiej, rozumianym jako narracyjne strategie umożliwiające tematyzację kobiecego doświadczenia historii, przy jednoczesnym eksponowaniu tego, co specyficznie literackie oraz ich związkom z tak zwanym zwrotem herstorycznym w polskiej humanistyce. Przedmiotem namysłu są powieści "Matka Makryna" Jacka Dehnela, "Sońka" Ignacego Karpowicza oraz "Tylko Lola" Jarosława Kamińskiego, w których narracja herstoryczna łączy się z naśladowaniem figury kobiecej podmiotowości przez autorów - mężczyzn. Celem artykułu jest analiza wskazanej strategii narracyjnej, skupionej wokół postaci narratorki-bohaterki będącej ucieleśnionym podmiotem historii, wskazanie wyróżników naśladowania kobiecego podmiotu oraz próba odpowiedzi na pytanie o status mężczyzny w tekście, uwiarygodniającego kobiece doświadczenie historyczne, będącego gwarantem jego słyszalności. pl
dc.abstract.en This article deals with recent Polish herstory narrations, i.e. works of fi ction that, while relying on distinctly literary techniques and devices, foreground the feminine experience of history, and moreover, may be associated with the so-called Herstory Turn in Polish humanities and cultural studies. This category of fi ctions includes also novels in which the herstory narration belongs to a female subject created by a male author, notably Jacek Dehnel’s Abbess Macryna (Matka Makryna), Ignacy Karpowicz’s Little Sonya (Sońka) and Jarosław Kamiński’s Just Lola (Tylko Lola). These three novels are analyzed with the aim of showing how their narrative strategy foregrounds the women narrators/main characters (acting as history’s true subjects), identifying the marks of authorial imitation of the feminine discourse, and, fi nally, asking the question about man’s status in an ostensibly feminine text. It seems that one way of answering it would be to point to the male author’s validating the feminine experience of history and ensuring that it can be heard. pl
dc.subject.pl narracje herstoryczne pl
dc.subject.pl zwrot herstoryczny pl
dc.subject.pl podmiot kobiecy pl
dc.subject.pl Jacek Dehnel pl
dc.subject.pl Ignacy Karpowicz pl
dc.subject.pl Jarosław Kamiński pl
dc.subject.en herstorical narratives pl
dc.subject.en hestorical turn pl
dc.subject.en female subject pl
dc.subject.en Jacek Dehnel pl
dc.subject.en Ignacy Karpowicz pl
dc.subject.en Jarosław Kamiński pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 4 (355) pl
dc.description.publication 1,34 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-01-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2019 A]: 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0