Jagiellonian University Repository

Implementing a sustainable model for anti-money laundering in the United Nations development goals

pcg.skipToMenu

Implementing a sustainable model for anti-money laundering in the United Nations development goals

Show full item record

dc.contributor.author Dobrowolski, Zbysław [SAP14009537] pl
dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2020-01-22T11:53:21Z
dc.date.available 2020-01-22T11:53:21Z
dc.date.issued 2020 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147089
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Implementing a sustainable model for anti-money laundering in the United Nations development goals pl
dc.title.alternative Wdrażanie zrównoważonego modelu przeciwdziałania praniu pieniędzy w realizacji celów ONZ pl
dc.type JournalArticle pl
dc.identifier.weblink https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/244/htm pl
dc.abstract.pl Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG), przyjęte w 2015 r. są najistotniejszymi globalnymi porozumieniami dotyczącymi 17 najważniejszych kwestii, które są kluczowe dla wszystkich krajów i ich społeczeństw. Osiągnięcie wszystkich celów zrównoważonego rozwoju wymaga zmniejszenia skali prania pieniędzy destabilizującego gospodarki krajowe. To oryginalne badanie wykazało, że zdolność najwyższych organów kontroli (NOK) do kontrolowania i oceny systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy jest ograniczona z wielu powodów, w tym z powodu braku globalnych standardów NOK i wytycznych dotyczących kontroli systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem tych badań było stworzenie ogólnie przyjętego podejścia do kontroli wyników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Aby zrealizować cel badawczy, przeprowadzono wywiady z 15 przedstawicielami 11 NOK, przeprowadzono wywiady z członkami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz analizowano audyty NOK podmiotów przeciwdziałających praniu pieniędzy. Przeprowadzono również przegląd literatury. Na podstawie tego badania opracowano oryginalne podejście zarówno do zarządzania praniem pieniędzy, jak i do kontroli takich działań. Te badania stanowią podstawę do wzmocnienia zarządzania ryzykiem, która wspiera efektywną realizację celów zrównoważonego rozwoju. Proponowany zrównoważony model przeciwdziałania praniu pieniędzy zwiększy zdolność kontrolną NOK i znacznie poprawi funkcje dochodzeniowe organów nadzoru parlamentarnego. pl
dc.abstract.en The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), adopted in 2015, are the most relevant global agreements on 17 of the most important issues that are crucial to all countries and their societies. The achievement of all SDGs requires a reduction in the scale of money laundering destabilizing domestic economies. This original research study has shown that the supreme audit institutions’ (SAI) capacity to audit and evaluate anti-money laundering system is limited for a number of reasons including the lack of global SAI standards and guidelines for auditing anti-money laundering systems. The aim of this research was to create a generally accepted approach to auditing anti-money laundering outcomes. To address the research goal, interviews were conducted with 15 representatives of 11 SAIs. In addition, members of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) were interviewed and SAI audits of anti-money laundering entities were analysed. A literature review was also carried out. Based on this research study, an original approach both to managing anti-money laundering and auditing such activities was created. This research provides the basis for strengthening risk management that supports an e cient realization of SDGs. The proposed Sustainable Model for Anti-Money Laundering will enhance SAI’s audit capacity and significantly improve parliamentary watchdogs’ investigative functions. pl
dc.subject.pl zrównoważony rozwój pl
dc.subject.pl kontrola państwowa pl
dc.subject.pl model doskonałości biznesowej pl
dc.subject.pl pranie pieniędzy pl
dc.subject.en sustainability pl
dc.subject.en public sector auditing pl
dc.subject.en business excellence model pl
dc.subject.en money laundering pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.identifier.doi 10.3390/su12010244 pl
dc.identifier.eissn 2071-1050 pl
dc.title.journal Sustainability pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-01-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 244 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2020 A]: 100


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa